Rozpočet MR na rok 2021- návrh

Rozpocet MR 2021 navrh-1

Vývoz popelnic – 26 vývozů v liché týdny

Pokud máte vývoz popelnic jednou za 14 dní – 26 vývozů za rok, je vývoz každý lichý týden.

Nyní došlo k tomu, že poslední týden roku 2020 byl 53, tedy lichý (vývoz 28.12.2020) a první vývoz v novém roce byl v 1 týdnu (vývoz 4.1.2020).Další vývoz  bude v týdnu třetím, tedy 18.1.2021.Svozová firma přislíbila, že v tomto neobvyklém případě vyveze u 26 vývozů i případný komunální odpad co se do popelnic nevejde, uložený mimo popelnici v pevném pytli.

 

 

Výzva obce Chrást – obsazení místa technika

Veřejná výzva obsazení místa – technik sign

Prohlášení ochrana osobních údajů

veřejná výzva scan

Schválený rozpočet obce Smědčice na rok 2021

Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00573850
       
Schválený rozpočet 2021
       
Daňové příjmy
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
  1111 Daň ze závislé činnosti 750
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 15
  1113 Daň vybíraná srážkou 80
  1121 Daň z příjmu právnických osob 700
  1211 Daň z přidané hodnoty 1500
  1511 Daň z nemovitosti 230
  1381 Daň z hazardních her 20
    Celkem příjmy z daní 3295
  1341 Poplatek ze psů 9
  1337 Poplatek za komunální odpad 180
  1361 Správní poplatky 3
    Celkem příjmy – poplatky 192
    CELKEM – příjmy daňové 3487
       
       
Nedaňové příjmy
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 20
6310 2141 Příjem z úroků  ZBÚ 1
2321   Příjmy (plán obnovy kanalizace) 37,5
3319   Ost. záležitosti kultury 1
6171   Činnost obce ostatní příjmy 10
    Celkem příjmy  69,5
    CELKEM 69,5
       
       
Přijaté transfery a dotace
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
  4112 Transfer ze státního rozpočtu 68
  4222 Tranfer od kraje – kanalizace  500
    Celkem příjmy – transfery 568
    CELKEM 568
       
       
    PŘÍJMY celkem 4 125
       
Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00573850
       
Schválený rozpočet 2021
       
Výdajová část
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
2212   Silnice 1775
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 96
2310   Pitná voda – vč. Vodovodu 408
2321   Odpadní voda – kanalizace 1200
2333   Úpravy drobných vodních toků 200
3319   Ostatní záležitosti kultury 4
3399   Ostatní kultura – akce 51
3421   Volný čas dětí a mládeže – energie hřiště 2
3631   Veřejné osvětlení 140
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 180
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 168
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 108
5212   Ochrana obyvatelstva – rezerva 50
5512   Požární ochrana – dobrovolná část 10
6112   Zastupitelstvo obce 806
6171   Činnost místní správy 417
6402   Finanční vypořádání minulých let 16,5
6409   Ostatní činnosti 31,5
    CELKEM 5668
       
       
    VÝDAJE celkem 5 668
       
       
       
    Rekapitulace, financování  
    Příjmy celkem 4 125
    Výdaje celkem 5 668
    rozdíl ( saldo) -1543,5
       
    Finanční prostředky z minulých let -1543,5
    Financování -1543,5
       
       
       
    Rozpočet pro rok 2021 je schválen jako schodkový, rozdíl bude hrazen z přebytku
    zdrojů minulých let.  
       
    Rozpočet pro rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2020. 
       
       
    Vyvěšeno na úřední desce dne   
    Vyvěšeno na elektronické desce dne  
       
      Jana Šrédlová
      starostka obce

 

Schválený rozpočet 2021 §1

Vánoční

Vážení spoluobčané, sousedi, přátelé,

jako každý rok v tuto dobu (i když letos je to čas poněkud divný), bych Vám všem chtěla popřát pěkné a klidné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví a pohodu.

Letos se po dlouhém době na Štědrý den nesejdeme oficiálně u kapličky s koledami, tak alespoň až půjdete po obědě kolem kapličky na procházku můžete zavzpomínat,

jaké to to bylo před rokem a předloni a před před …

A aby se Vám vzpomínalo ještě lépe, malé připomenutí za které děkuji panu Zemanovi, který každé koledy u kapličky zdokumentoval.

 

VV – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

uzavření mostu Liblín

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
4.12.2020 spis.zn.: MeRo/32665/OD/20 Bla
č.j. dokumentu: MeRo/33224/OD/20
Helena Blažková
371 706 325
helena.blazkova@rokycany.cz
14.12.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň,
kterou zastupuje společnost SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21
Líně (dále jen „žadatel“), se souhlasem dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
stanoví
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu z důvodu
havarijního stavu mostu – dopravně inženýrské opatření v rámci úplné uzavírky silnice č. II/232 na
mostě ev.č. 232-007 přes řeku Berounku u městyse Liblín pro vozidla nad 5 t včetně objízdné
trasy pro vozidla nad 5 t v územním obvodu obce s rozšířenou působnosti. Objízdná trasa je vedena
po silnici č. II/201, I/27, II/180 a II/233 po trase Kralovice – Plasy – Kaznějov – Třemošná – Chrást –
Smědčice – Sedlecko – Všenice – Břasy, obousměrně.
Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky pozemní
komunikace příslušným silničním správním úřadem.
Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného společností SAFEROAD
Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21 Líně, datum 30.11.2020, a to v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména
požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“ 3. vydání.
Odůvodnění
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu v územním obvodu obce
s rozšířenou působnosti na základě návrhu žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany. V souladu s
ustanovením § 77 odst. 5 zákona o provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Související dokumentace dopravního
značení není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí v
kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od
7.30 do 16.30 h, ostatní dny po domluvě.
Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany a dotčených obcí – městys Liblín,
obec Smědčice, obec Bušovice, obec Všenice, obec Břasy, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Opatření bude vyvěšeno na úřední desce a na www.rokycany.cz.
Č.j. MeRo/33224/OD/20 str. 2
Poučení
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze podat do jednoho roku od účinnosti opatření obecné
povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Datum zveřejnění na úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšen dne: Sejmuto dne:
……………………………….. ……………………………….
V elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
…………………………………. ……………………………………
Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, kterou zastupuje
SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21 Líně
Městys Liblín, IDDS: yghay7g
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Obec Všenice, IDDS: dxdavvx
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid
dotčené správní úřady
Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, Úz. odbor Rokycany, DI // č.j. KRPP-133765/ČJ-2020-030806
dotčená obec ke zveřejnění na úřední desce:
město Rokycany
městys Liblín
obec Smědčice
obec Bušovice
obec Všenice
obec Břas

Sběrné místo na odpady – provozní doba

Od soboty 19.12.2020 je ukončena do odvolání pravidelná otevírací doba ve Sběrném místě na odpady.Pokud tam bude  někdo z občanů potřebovat odpad uložit, je to možné po individuální domluvě se starostkou.