Omluva za nadměrné množství emailů

Vážení spoluobčané,

jak jste možná zaregistrovali, několik minulých měsíců nefungovala emailová upozornění na nové příspěvky na obecních stránkách. To se podařilo o uplynulém víkendu opravit.

Bohužel to způsobilo odeslání upozornění na mnoho starších příspěvků, což mohlo působit zmatečně. Za to se omlouváme.
Nyní by již měla emailová upozornění opět chodit tak, jak jste byli zvyklí dříve.

Ještě jednou se omlouváme za komplikace.

Petr Suchý 

Oznámení o konání zasedání 9.2.2021

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   9. 2.2021 od 18 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. ČEZ – smlouva o VB na pozemku p.č. 480/25
 5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost Plzeňský kraj
 6. Podání žádosti o dotaci – Program stabilizace a obnovy venkova
 7. Rozpočtové opatření č.4/2020
 8. Vlajka Tibet
 9. Havárie kanalizace
 10. Dodatek ke smlouvě o odvozu komunálního odpadu
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o koupi části pozemku p.č. 650
 12. Žádost o příspěvek  – ochránci přírody a tělesně postižení
 13. Diskuze

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 2.2.2021

Svěšeno z úřední  desky dne: 

Prodej známek na popelnice

 Od dnešního dne zahájen prodej známek na popelnice.

Cena:

52 vývozů 2620,-Kč

41 vývozů 2170,- Kč

26 vývozů 1500.-Kč

12 vývozů 900,- Kč

11 vývozů 800,- Kč

Jednorázový vývoz 80,- K

 

Žádáme o dodržení protipandemických opatření!!! 

 

 

 

Rozpočet MR na rok 2021- návrh

Rozpocet MR 2021 navrh-1

Vývoz popelnic – 26 vývozů v liché týdny

Pokud máte vývoz popelnic jednou za 14 dní – 26 vývozů za rok, je vývoz každý lichý týden.

Nyní došlo k tomu, že poslední týden roku 2020 byl 53, tedy lichý (vývoz 28.12.2020) a první vývoz v novém roce byl v 1 týdnu (vývoz 4.1.2020).Další vývoz  bude v týdnu třetím, tedy 18.1.2021.Svozová firma přislíbila, že v tomto neobvyklém případě vyveze u 26 vývozů i případný komunální odpad co se do popelnic nevejde, uložený mimo popelnici v pevném pytli.

 

 

Výzva obce Chrást – obsazení místa technika

Veřejná výzva obsazení místa – technik sign

Prohlášení ochrana osobních údajů

veřejná výzva scan

Schválený rozpočet obce Smědčice na rok 2021

Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00573850
       
Schválený rozpočet 2021
       
Daňové příjmy
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
  1111 Daň ze závislé činnosti 750
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 15
  1113 Daň vybíraná srážkou 80
  1121 Daň z příjmu právnických osob 700
  1211 Daň z přidané hodnoty 1500
  1511 Daň z nemovitosti 230
  1381 Daň z hazardních her 20
    Celkem příjmy z daní 3295
  1341 Poplatek ze psů 9
  1337 Poplatek za komunální odpad 180
  1361 Správní poplatky 3
    Celkem příjmy – poplatky 192
    CELKEM – příjmy daňové 3487
       
       
Nedaňové příjmy
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 20
6310 2141 Příjem z úroků  ZBÚ 1
2321   Příjmy (plán obnovy kanalizace) 37,5
3319   Ost. záležitosti kultury 1
6171   Činnost obce ostatní příjmy 10
    Celkem příjmy  69,5
    CELKEM 69,5
       
       
Přijaté transfery a dotace
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
  4112 Transfer ze státního rozpočtu 68
  4222 Tranfer od kraje – kanalizace  500
    Celkem příjmy – transfery 568
    CELKEM 568
       
       
    PŘÍJMY celkem 4 125
       
Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00573850
       
Schválený rozpočet 2021
       
Výdajová část
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
2212   Silnice 1775
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 96
2310   Pitná voda – vč. Vodovodu 408
2321   Odpadní voda – kanalizace 1200
2333   Úpravy drobných vodních toků 200
3319   Ostatní záležitosti kultury 4
3399   Ostatní kultura – akce 51
3421   Volný čas dětí a mládeže – energie hřiště 2
3631   Veřejné osvětlení 140
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 180
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 168
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 108
5212   Ochrana obyvatelstva – rezerva 50
5512   Požární ochrana – dobrovolná část 10
6112   Zastupitelstvo obce 806
6171   Činnost místní správy 417
6402   Finanční vypořádání minulých let 16,5
6409   Ostatní činnosti 31,5
    CELKEM 5668
       
       
    VÝDAJE celkem 5 668
       
       
       
    Rekapitulace, financování  
    Příjmy celkem 4 125
    Výdaje celkem 5 668
    rozdíl ( saldo) -1543,5
       
    Finanční prostředky z minulých let -1543,5
    Financování -1543,5
       
       
       
    Rozpočet pro rok 2021 je schválen jako schodkový, rozdíl bude hrazen z přebytku
    zdrojů minulých let.  
       
    Rozpočet pro rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2020. 
       
       
    Vyvěšeno na úřední desce dne   
    Vyvěšeno na elektronické desce dne  
       
      Jana Šrédlová
      starostka obce

 

Schválený rozpočet 2021 §1