Oznámení o záměru propachtovat pozemky

Obec Smědčice                                                                         Ve Smědčicích dne 22. 4. 2020

Smědčice 32

338 24 p. Břasy 1

IČO 00573850                

 

Oznámení o záměru propachtovat pozemky

 

 

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39, odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích, záměr propachtovat  pozemky:

 1. p.č. 322/4     trvalý travní porost o výměře 432 m²
 2. p.č. 433/33   orná půda o výměře 1 061m²
 3. p.č. 445/11   orná půda o výměře 1 625 m²
 4. p.č. 445/37   orná půda o výměře 10481 m²  
 5. p.č. 479/2    orná půda o výměře 708 m²
 6. p.č. 417   orná půda o výměře  814 m²
 7. p.č. 509/28   orná půda o výměře 178 m²
 8. p.č. 515/50   orná půda o výměře 105 m²
 9. p.č. 515/51  orná půda o výměře 209 m²
 10. p.č. 515/52 orná půda o výměře 279 m²
 11. p.č. 526/5 trvalý travní porost o výměře 4 183 m²

  v k. ú. Smědčice, v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany.

 

K záměru obce se mohou zájemci písemně vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, nebo poštou na výše uvedenou adresu do 15. 5. 2020.

 

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemků

 

Přílohy:

Informace k zápisu dětí do MŠ Chrást

Zápis do Mateřské školy Chrást

pro školní rok 2020/2021

se uskuteční

v pátek 15. 5. 2020.

V souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 bude zápis probíhat

bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

 

Žádosti o přijetí se budou přijímat v době od 2. 5. do 14. 5. 2020, a to prostřednictvím:

 1. Datové schránky – datová schránka MŠ Chrást:  su3kppz
 2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu mschrast@email.cz (nelze poslat prostý e-mail)
 3. Osobním předáním dne 12. 5. 2020 od 8:30 do 15:30 u vchodu MŠ vložením do schránky v přítomnosti ředitelky školy
 4. České pošty doporučeným dopisem na adresu Železniční 486, 330 03 Chrást

 

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. Prostá kopie rodného listu dítěte
 3. Čestné prohlášení k očkování dítěte
 4. Prostá kopie očkovacího průkazu dítěte

 

Žádost o přijetí a vzor čestného prohlášení k očkování naleznete ke stažení

na webových stránkách www.mschrast.cz

 

Více zde: https://www.mschrast.cz/products/yyyyy/

Sběrné místo na odpady

Od 18. 4. 2020 znovu otevřeno každou sobotu 16 – 17 hodin a to pouze pro občany Smědčic.

Ti mohou vozit bio odpad, větve, velkoobjemový odpad (např. matrace, nábytek, koberce) a kovy. Jiné odpady nebudou akceptovány.

Dotované kompostéry

Občané Smědčic si mají možnost objednat přes obec kompostéry, 85% by bylo uhrazeno z dotace, pokud by se ji podařilo získat. Pokud tedy máte o nějaký ze čtyř níže uvedených kompostérů zájem, prosím, závaznou písemnou objednávku s objemem a cenou kompostéru zaslat na OÚ Smědčice do 26. 4. 2020.Pokud by dotace nevyšla, kontejnery se kupovat nebudou.

 

Kompostery_produktovy list

JRK s.r.o. dodala tyto informace:

Na český trh dodáváme kvalitní kompostéry již více jak 10 let. Jedná se o nejlepší variantu, jak předcházet vzniku odpadu a výrazně si snížit množství produkovaného odpadu, který zatěžuje obecní rozpočet.

Výhody námi dodávaných kompostérů:

 • Životnost minimálně 20 let
 • Materiál z kvalitního plastu, síla stěny minimálně 6mm, UV stabilní (neztrácí časem barvu)
 • Chytrý systém vnitřního žebrování a provzdušňovacích otvorů pro optimální proces rozkladu bioodpadu
 • Vysoká tepelná izolace – nezbytné pro rychlé a kvalitní kompostování
 • Proces kompostování urychlen až o 50%
 • Velmi jednoduchá manipulace při vkládání/překopávání/vyndavání kompostu díky pohodlnému přístupu ze všech stran
 • Díky celkové uzavřené konstrukci se eliminují vnější vlivy a zabraňuje se vniku škůdců
 • Jako jediný kompostér na světovém trhu s certifikátem Repairably – veškeré díly držíme skladem. V případě zničení jakéhokoliv dílu jednoduchá náhrada za zlomek původní ceny. Není nutné pořizovat celý kompostér znovu.
 • Elegantní design vhodný pro jakoukoliv zahradu

Jsme největším dodavatelem kvalitních kompostérů v ČR přes 10 let, proto jsou všechny naše produkty časem prověřené a můžeme za ně 100% ručit. 

 

V příloze přikládám názorné video, kde uvidíte konstrukci těchto kompostérů a manipulaci s nimi. Dle povytažení spojovací tyče lze otevřít pouze spodní část, či úplně celou stěnu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ShRGOzi3Wb4&t=6s

 

Projektové ceny nejčastěji dodávaných kompostérů:

 

675 litrů – 2500 Kč bez DPH

1050 litrů – 3500 Kč bez DPH

1400 litrů – 5000 Kč bez DPH

2000 litrů – 7000 Kč bez DPH

 

Doporučuji využít pouze tyto 4 varianty, které pokryjí jak malé zahrady, tak i ty velké. 

 

Obecně platí, že 1litr objemu kompostéru = 1m2 plochy zahrady

 

Ke každému kusu kompostéru také dodáváme brožuru „Kompostování v domácích kompostérech“, protože víme, že osvěta obyvatel je stejně důležitá jako kvalitní produkt.

Vyjádření Osecké zemědělské společnosti k hubení hrabošů

Aplikace rodenticidu (přípravku na hubení myšovitých) na polích obhospodařovaných Oseckou zemědělskou společností  je uskutečněna z důvodu Mimořádného rostlinolékařského opatření, vydaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) s cílem snížit početnost a omezit šíření kalamitně přemnoženého hraboše polního.

Aplikace je umožněna pouze za striktně vymezených podmínek a pouze na polích, na kterých ÚKZÚZ provedl místní šetření a zjistil kalamitní výskyt. K ošetření je povolen přípravek Stutox II, granule, které jsou aplikovány na povrch půdy.

Častý je dotaz, zda přípravek představuje ohrožení pro domácí zvířata. Rodenticid je toxický při pozření, proto je formulován tak, aby nebyl pachově atraktivní a nelákal k sežrání. Při pozření otrávené myši jisté riziko existuje, přesto v oblastech, kde je Stutox aplikován, nejsou hlášeny úhyny domácích zvířat. Pole jsou povinně osazena informačními tabulemi o omezení vstupu, za vstup domácích zvířat samozřejmě zodpovídá majitel. Vlivem vzdušné vlhkosti se granule během 2-3 dní zcela rozpadnou. Tím je redukována expozice a riziko otravy necílových organismů.

Druhý častý dotaz se týká reziduí v půdě a vodě. Účinná látka (fosfid zinečnatý) se po setkání s vlhkostí rozpadá na základní prvky vodík, fosfor a zinek a jejich sloučeniny, které jsou v půdě normálně zastoupeny. Proto pro půdu ani spodní vody žádné riziko nepředstavuje.

Ač se to na první pohled nezdá patrné, kalamita hraboše už není záležitostí Moravy, ale i Čech. Přemnožený hraboš není huben jen jako polní škůdce, ale také proto, že je významným a prokázaným nositelem chorob přenosných na člověka a hospodářská zvířata, například tularémie, leptospiróza, toxoplasmosa, ale i klíšťová encefalitida a borelióza.

Ing. Kateřina Málková Ph.D.,specialista RV

tel: 702 006 399

Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.

Oznámení o ošetření polí látkou proti hrabošům

Osecká zemědělská a obchodní společnost oznamuje, že aplikovala látku RODENTICID (pro hubení hrabošů) na některá pole v katastru obce Smědčice a Bušovice.

Jedná se o pole mezi Smědčicemi a Bušovicemi. Pole jsou označena cedulemi s upozorněním.

Pole ošetřené přípravkem RODENTICID 1. 4. 2020

Další změny jízdních řádů BUS od 1. 4. 2020

Od 1. dubna se omezují další autobusové spoje. Omezení byla přijata na základě podnětů od řidičů, resp. dopravců, které spoje jezdí zcela prázdné.
Kompletní seznam dotčených spojů naleznete na stránkách integrované dopravy Plzeňského kraje

Neměl by být ovlivněn žádný ze spojů, které momentálně obsluhují naši obec, ale můžou být ovlivněny navazující autobusové spoje.

I nadále platí původní omezení: https://www.idpk.cz/cz/krizove-autobusove-jizdni-rady-od-18-3-2020/ a https://www.idpk.cz/cz/aktualizovano-provoz-primestske-dopravy-v-souvislosti-se-skolnimi-prazdninami/
Upozorňujeme též na omezení vlakové dopravy: https://www.idpk.cz/cz/krizove-jizdni-rady-na-zeleznici-od-30-3-2020/