Program obnovy vesnice

Výzva – pojmenuj náš Obecní dům

V letošním roce probíhá úprava budovy bývalého krámu. V budoucnu by měla sloužit jako místo určené pro častější setkávání všech věkových skupin, obyvatel Smědčic a okolí. Činností, které budeme moci v tomto prostoru provozovat, je bezpočet (společenské akce, divadlo, koncerty, sportovní hry, semináře, tvůrčí dílny, promítání… setkávání). Vše bude záviset na aktivitě, fantazii a schopnostech nás všech – obyvatel Smědčic.

Proto už dnes přicházím s nabídkou zapojit se do akce Pojmenuj náš Obecní dům. Nejedná se o soutěž, nýbrž o sběr nápadů.

Kritéria výzvy:

– budoucí název budovy bývalého krámu se bude skládat ze dvou částí:

Obecní dům  + jednoslovný název, který bude nejpřesněji vystihovat jeho funkci a využití

– pokuste se vymyslet jednoslovný název a připište alespoň jeden důvod, proč jste jej zvolili – návrhy posílejte na e-mail sosna16@seznam.cz nebo doručte do poštovní schránky u obecního úřadu do 28.2.2013

– tato akce je věkově neomezená, proto předpokládám i účast našich dětí

– návrh může, avšak nemusí být podepsán

Následovat bude hlasování pomocí lístků, které vám doručíme do schránky. Děkuji předem za váš čas, energii a fantazii. V. Sosna

Oznámení o úpravách v budově bývalého krámu

V loňském roce se podařilo v blízkosti hřiště zrealizovat stavbu „Indiánské vesnice“ – což je prostor určený pro naše nejmenší.

Začátkem února letošního roku byly započnuty práce na úpravě bývalého krámu. Cílem je vytvořit účelnější a využitelnější prostor pro společenské, kulturní a sportovní akce pro všechny věkové skupiny. Součástí úprav je propojení budovy krámu s budovou OÚ a hospody. Dále proběhne výměna zbytku oken, střešní krytiny a zateplení pláště budovy. Na tyto úpravy se pokusíme získat dotaci z programu „Zelená úspora“ a „Program stabilizace a obnovy venkova “.

Na vnitřní úpravě se takřka bez výjimky podílí odborníci a řemeslníci ze Smědčic.

V. Sosna a P. Turek

9. Závěrečná bilance

 1. Postupně zajišťovat opravy místních komunikací v obci.
 2. Podle potřeby provádět opravy pěšin, stezek, zkratek, aby mohly být využívány pro bezpečný pěší provoz.
 3. Provést rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
 4. Provést opravu rozvodů veřejného rozhlasu včetně výměny poškozených ampliónů.
 5. Postupně připravit a realizovat opravy všech objektů, které jsou v majetku obce.
 6. Okolo příjezdních komunikací do obce ošetřit stávající vzrostlou zeleň, staré nemocné stromy odstranit a na volných místech po dohodě se Správou a údržbou silnic vysázet zeleň novou. Druhy zeleně, které jsou v místě obvyklé.
 7. Vybudovat parkovací plochu u místního hřbitova pro cca 4 – 6 osobních automobilů a vybavit ji potřebným zařízením (odpadkový koš, odpočinková lavička, informační tabule se stojanem na jízdní kola).
 8. Nadále uvažovat s vzbudováním obecního vodovodu a podle možnosti stavbu realizovat.
 9. Připravit a postupně provést výstavbu čistícího zařízení odpadních vod z obce před výtokem do vodního toku.
 10. Postupně zajišťovat a osazovat na veřejných prostranstvích v obci různá vybavení (odpočinkové lavičky, stolky k lavičkám, koše na odpadky, plakátovací plochy, informační tabule a další jiné). Všechny druhy zařízení pro veřejná prostranství doporučujeme provést jednotného typu pro celou obec.
 11. Podle potřeby udržovat a obnovovat zeleň v celém katastru obce. Na volných místech vysazovat listnaté stromy vyššího vzrůstu. Okolo účelových komunikací mimo vlastní obec se doporučuje vysazovat ovocné stromy.
 12. Při výstavbě nových rodinných domků bude nutno dbát na dodržování stanovených podmínek pro výstavbu nových rodinných domků (stavební čára, tvar střechy, sklon střechy, počet podlaží, druh oplocení a další), aby v budoucnu nedocházelo k narušení charakteru vesnické zástavby.
 13. Při provádění oprav, rekonstrukcí, přístaveb, nástaveb, modernizací na stávajících rodinných domcích dbát ve větší míře na to, aby těmito úpravami nedocházelo k narušování stylu stávající vesnické zástavby.
 14. Postupně provádět doporučené úpravy veřejných prostranství.
 15. Postupně vybavovat upravená veřejná prostranství drobnou architekturou ( dřevěné plůtky, dřevěné mřížky, truhlíky, na květiny a další).
 16. Při vhodných příležitostech doporučovat všem občanům obce, aby stále dbali na dobrý vzhled svých rodinných domků, rekreačních chalup v obci a podle potřeby prováděli údržbu těchto objektů, předzahrádek, zahrad a blízkého okolí.
 17. Všem občanům v obci doporučovat, aby prováděli na svých rodinných domcích květinovou výzdobu oken, vchodových vstupů a tím kladně přispívali k pěknému celkovému pohledu do ulic v obci, aby se obyvalům a návštěvníkům obec líbila.
 18. Majitelům občanského vybavení v obci ( obchod, hospoda, provozovny služeb a další) při vhodných příležitostech doporučovat některá zlepšení, která kladně ovlivní vzhled veřejných prostranství v obci:
  • barevnost průčelí domů – používat vždy světlých odstínů barev
  • na průčelí domů používat různé symboly, vývěsní štíty, nápisy a pod.
  • uplatňovat různá uspořádání nástupních prostorů, předzahrádek, teras s posezením, květinovou výzdobu případně mobilní zeleň, která bude oživovat prostor ulice
  • květinovou výzdobu uplatňovat zvláště u prodejen a hospod
 19. Majitelům rodinných domků při různých vhodných příležitostech připomínat, aby při výměně kovového oploceí prováděli nová oplocení dřevěná z planěk, latěk nebo prkének a u nových rodinných domků povolovat oplocení pouze dřevěná ( nenáročná údržba, lepší estetický vzhled, delší životnost, menší finanční náročnost). Při provádění dřevěného oplocení by měla být dodržována zásada, že čím je jednodušší způsob provedení oplocení, tím je pro vesnickou zástavbu přijatelnější a působivější.
 20. Pravidelně a podle potřeby provádět údržbu zelených ploch v obci.
 21. Postupně provádět úpravy všech veřejných prostorů v obci, které nejsou upraveny a podle potřeby tyto prostory vybavovat různým zařízením pro odpočinek a popovídání pro starší obyvatele nebo některým jednoduchým zařízením pro hry malých dětí nebo na nich vysázet okrasnou zeleň ( kvetoucí keře, listnaté stromy a další, nepoužívat při výsadbě jehličnany, které se nehodí do vesnické zástavby ).
 22. Podle potřeby provádět údržbu a případné opravy všeho vybavení veřejných prostranství.
 23. Pro příští období připravit a provést rekonstrukci veřejného osvětlení včetně výměny stávajících stožárů ( výšku sloupu veřejného osvětlení přizpůsobit okolní zástavbě ).
 24. Provést rekonstrukci veřejného rozhlasu po celé obci včetně výměny ampliónů.
 25. Provést vyčištění všech vodotečí v katastrálním území obce. Při čištění postupovat ohleduplně, aby žijící fauna byla zachována.
 26. Podél vodotečí a na březích vodních ploch udržovat vzrostlou zeleň a na volných místech ji doplňovat ( hlavové vrby, smuteční vrby, olše a pod.) .
 27. Podílet se na opravách a údržbě nemovitých kulturních památek v obci, pokud obec není vlastníkem, různými formami ( finanční příspěvek, stavební materiál a pod. ).
 28. Zajišťovat pravidelnou údržbu veřejných budov v obci, které jsou majetkem obce
 29. Postupně realizovat doporučené úpravy veřejných prostranství v obci.
 30. Podle potřeby provádět opravy povrchů místních komunikací, účelových komunikací, turistických tras, pěšin a zkratek v celém katastru obce, pokud jsou ve vlastnictví obce.
 31. Podle potřeby bude nutno se podílet na budování dalších pěších a cyklistických stezek v katastru obce pro lepší přístup do oklní krajiny.
 32. U turistických cest a pěšin na vhodných místech zřídit odpočinkové plochy, které budou vybaveny odpočinkovými lavičkami, stolky, případně i orientační tabulí s popisem zajímavostí v blízkém okolí. Tato odpočinková místa zřizovat v místech, kde při odpočinku bude výhled na okolní krajinu.
 33. Na návsi nebo u obchodu a hospody vybudovat parkovací plochu na tři až pět osobních aut. Povrch parkovacích ploch musí být konstruován tak, aby zajišťovaly vsak povrchových vod. Parkovací plocha bude oddělena od ostatní veřejné zeleně kvetoucími keři. Plocha bude vybavena odpadkovým košem, informační tabulí a v blízkosti bude instalována odpočinková lavička.
 34. Pro podporu společenského a kulturního života v obci doporučujeme postupně zajistit:
  • zajišťovat a podílet se na organizaci osvětových, kulturních a společenských akcí v obci
  • při vhodných příležitostech seznámit občany obce se zpracovaným programem obnovy vesnice
  • seznamovat obyvatele s konkrétními záměry obce v oblasti zvelebování s tím, aby se pokud možno na akcích podíleli svépomocnou prací
  • s programem obnovy vesnice seznamovat mládež obce s tím, aby při provádění drobných prací se též podílela na realizaci a chránila vytvořené hodnoty v obci
  • podporovat činnost místních spolků v obci a rozvíjet jejich aktivitu při organizování různých akcí pro celou obecní veřejnost
  • zajistit pravidelné čtení z kroniky spojené s různými besedami s tematikou života na vesnici
  • podílet se na zpracování a publikování seznamu místních pamětihodností, památek, chráněné přírody a významných krajinných prvků
  • podílet se na organizování a podpoře různých společenských akcí, při organizování těchto akcí postupně oživovat dřívější tradice nebo podporovat vznikající tradice nové
  • ve větší míře podporovat poskytované služby místní knihovny
  • bylo by vhodné prezentovat více obec vydáním pamětní pohlednice obce, případně i znakem a vlajkou obce nebo obecním suvenýrem

Při projednávání programu obnovy vesnice v zastupitelstvu obce bude nutno navrhnout ze soupisu hlavních doporučených akcí pořadí důležitosti, přibližnou dobu realizace s ohledem na finanční situaci obce, popř. možnosti dotace na vybrané akce nebo sponzorské příspěvky od místních podnikatelů.

10. Závěr

Zpracovaný program obnovy vesnice je dlouholetý program, který nic nenařizuje, nýbrž nabízí pomoc a spolupráci při hledání harmonického rozvoje vesnice.

Program v žádném případě není krátkodobá záležitost, která slouží jen k okamžitému vyřešení některých dílčích problémů. Je zaměřen na různorodé akce, které směřují k celkovému rozvoji vesnice. Přitom jsme považovali za důležité, aby v něm byly obsaženy i akce investičně nenáročné a snadno realizovatelné. Pro tyto drobné akce s bezprostředním efektem bude nutno získat širší okruh obyvatel, kteří nedočkavě vyhlížejí konkrétní výsledky.

Poměrně velké problémy v celé obci spatřujeme s technickým vybavením. Jedná se zejména dobudování vodovodu, splaškové kanalizace a provedení plynofikace obce a jejich částí. Tyto investice považujeme z dlouhodobého hlediska za rozhodující, protože technická infrastruktura limituje další rozvoj obce.

Aby byl program opravdu úspěšný a přinesl do obce oživení, je nutné maximálně aktivizovat co možná nejvíce obyvatel a pokud možno je zapojit při realizaci jednotlivých akcí programu. Všichni občané by měli vědět, proč se program v obci připravoval, co je jeho cílem a jak se jich osobně dotkne. Teprve poté je možno začít s aktivnějšími spolupracovat a řešit jednotlivé problémy a tím naplňovat akce programu.

Zpracovaný program je dokument otevřený a bude ho možno dle potřeby doplňovat o další akce, které budou mít příznivý vliv na další rozvoj obce.

Věříme, že se provedením akcí programu přispěje ke zlepšení celkové situace vesnice, čemuž přejeme hodně úspěchů.

3. Návrh řešení

3.1. Hlavní zásady, kterė byly přijaty pro zpracování

 • přednostně upravit ústřední prostor obce – náves, která je vizitkou obce
 • dokončit charakteristické rysy návsi a ohleduplně do ní začlenit nové objekty
  včetně drobné architektury
 • rozložení domů a provozů by mělo omezovat negativní vlivy, jako hluk, prašnost
  popř. exhalace z výrobních provozů, dopravních nebo jiných zařízení obvzláště
  ze zemědělských provozů
 • postupně realizovat čištění odpadních vod, umístění el. vedení nízkého napětí,
  telefonu, případně veřejného osvětlení a rozhlasu do podzemních kabelů
 • zachování resp. doplnění střední a vysokė zeleně po obvodu obce, ale i v centru
  a v celém katastru obce
 • řešit úpravy veřejných prostranství včetně veřejného osvětlení a vhodně
  umístěného mobiliáře
 • řešit veřejnou zeleň jako jsou solitéry, stromové křoviny, živé ploty, trávníky,
  záhony květin a pod.
 • při rekonstrukcích, adaptacích stejně jako při výstavbě nových obytných objektů,
  zachovávat tradiční charakter sídla (stavební čáry, vzdálenost mezi objekty
  sousedních budov, tvary a sklony střech, stavební materiál, ploty a pod.)
 • zmírnit nepříznivé působení některých objektů výsadbou vysoké zeleně nebo
  střední zeleně

2. Úvod

Referát regionálního rozvoje Okresního úřadu v Rokycanech zpracoval a pro obec Smědčice v roce 1999 vydal tzv. „Program obnovy vesnice pro obec Smědčice“. Vybrané části z tohoto zhruba 120 stránkového materiálu vám budeme postupně přinášet. Celý dokument je k nahlédnutí v OÚ.

2.2. Hlavní cíle obecního charakteru

Na základě provedeného rozboru současného stavu ve spolupráci se
zastupitelstvem obce a občanů obce se stanoví tyto cíle obecního charakteru:

 • postupně zajišťovat zvyšování atraktivity obce z hlediska bydlení, vybavení,
  celkového prostředí a pracovních příležitostí
 • funkční a stavební přizpůsobování obce novým rozvojovým tendencím (podpora
  drobné výroby, podpora podnikatelů, zřizování nových služeb apod.)
 • omezení migrace obyvatel
 • zvelebení středu obce jako i všech důležitých prostorů v obci
 • dobudování veřejných a soukromých zařízení, občanského vybavení, zejména
  zkvalitnění celkové zásobovací situace a služeb
 • nabídka vhodných lokalit pro výstavbu nových rodinných domků
 • zlepšení životního prostředí v intravilánu obce a v blízké krajině

2.3. Obnova a další rozvoj zahrnuje

 • obnovu stávajícího bytového fondu
 • obnovu a zlepšení občanských a technických zařízení
 • ochrana a tvorba životního prostředí
 • zlepšení společenského a kulturního života
 • rozvoj a obnova krajiny a všech přírodních složek

Tento výčet v žádném případě neznamená, že všechny navrhované úpravy a
zlepšení se budou provádĕt najednou, naopak při nedostatku finančních prostředků
(jak obecních, tak ve formě dotací i sponzorských příspěvků) bude nutno řádné si
stanovit priority navrhovaných zlepšení.

I když současné zastupitelstvo bylo voleno pouze na čtyři roky, tak výsledek jejich
práce bude obec ovlivňovat ještě mnoho dalších let. Z tohoto důvodu považujeme za
podstatné, aby starosta a členové zastupitelstva i přes množství naléhavých a
každodenních úkolů si našli čas a pokusili se společně i s nejširším okruhem obyvatel
obce formulovat základní cíle své politiky, cíle rozvoje obce.

Zpracovaný program obnovy vesnice je nutno považovat za dokument otevřený,
který bude nutno průběžně upřesňovat o další nové a potřebné akce, které budou
přispívat ke zlepšení vzhledu obce, lepšímu vybavení, ke zlepšení okolní krajiny
a ke zlepšení společenského, kulturního a hospodářského života obce.

Program má za úkol podnítit a podporovat obyvatele obce a její
samosprávu k tomu, aby pokud možno vlastními silami o obnovu a další rozvoj
usilovali.

Program řeší prostorově estetickou stránku přírodního prostředí obce a jejího
okolí. Dotýká se zachování, obnovy a údržby venkovské zástavby, úpravy veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické indrastruktury, ochrany a kultury krajiny.