Očkování psů proti vzteklině 29. 5. 2021 v 10.40

Oznámení MVDr. Ladislava Bejčka:

Hromadné očkování psů proběhne v sobotu 29. 5. 2021 od 10.40 do 11 hodin pod Obecním úřadem.

Očkování se provádí každoročně, cena očkování za psa je 150,- Kč.

Žádáme o dodržování vládou stanovených protikoranavirových opatření.

V případě nepřítomnosti je možné individuální objednání na jiný termín na tel.: 371 781 037 po 17 hod, nebo mobil 602 407 205.

Čištění koupaliště

V sobotu 15.5.2021 od 9 hodin se bude čistit vodní nádrž – koupaliště

Nabídka možnosti objednání knihy

Vážení spoluobčané, 

je možnost, objednat si tuto knihu, pokud by měl někdo zájem, je historie, na kterou by se nemělo zapomínat. 

Více již slovo autora:

 

Při práci na své nové knize „Život, boj a smrt pod sedmi vlajkami“- Češi a Slováci 1914-1920 – jsem při studování dokumentů, archiválií, deníků českých vojáků a legionářů nalezl na stránkách Národního pedagogického musea „Seznam pomníků 1. světové války v obcích ČR“ a tudíž i informaci o pomníku ve Vaší obci.  Jejich celkový počet, tedy jeden tisíc pět set čtyřicet jedna (1541) mne velice příjemně překvapil. A také to, že i po sto letech a po několika změnách režimů tyto památníky na naše vojáky z dob 1. svět. války stále stojí. Obyvatelé obcí i jejich zástupci tedy na své rodáky nezapomněli. Což podle mne ukazuje, že jsme lepší, než se nám mnozí snaží vnutit.

          Znamená to, že je pravděpodobné, že i ve Vaší obci dodnes žijí potomci onoho milionu čtyřista tisíc Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří narukovali do světové války. A z nichž dnes neuvěřitelných 140 000 padlo a 250 000 bylo vážně zraněno.

          Bohužel však se o nich ve školách prakticky už více než půl století neučí, takže o nich ani jejich potomci mnoho nevědí. Třeba to, že čeští vojáci bojovali nejen jako pěšáci, ale třeba i  námořníci, že slavní kapitáni rakouských ponorek byli Češi, že české kanonýry si dodnes dobře pamatují Italové. Naši dělostřelci v Rakouské armádě bojovali jako součást Osmanských vojsk i na Sinaji při bojích o Suezský průplav, i jako „horští myslivci“ v Italských a Slovinských Alpách ve výškách nad 2500 m n. m, a to na rakouské i italské straně, že našinci byli také válečnými piloty na obou stranách fronty, že geniálně používali a sami vyráběli proslavené obrněné vlaky jak na Sibiři, tak při osvobozování ČSR od Maďarů, atd., atd.

          V Ruské armádě v tzv. České družině byly vytvořeny proslavené a obávané  oddíly „čs. výzvědčíků“, (cosi jako předchůdců slavných „commandos“) , které pak po jejich úspěších vytvářely z českých vojáků také rakouská, ale  francouzská i srbská armáda, a také  čs. legie.

          V knize jsem pro lepší autenticitu použil i necenzurované deníkové záznamy českých vojáků v rakouské armádě, i dokumenty o vzniku legií a heroické „sibiřské anabázi“.

          Byl bych velice rád, kdybyste mohli dát nějak na vědomí občanům obce, a hlavně potomkům těch, jejichž jména jsou na pomnících, že takováto kniha, kde se mohou o našich předcích dozvědět více, existuje a byla napsána sice pro všechny, ale hlavně pro ně. Protože mají být na co hrdi.

Pokud by je i Vás kniha zajímala, třeba i pro kronikáře či učitele dějepisu, jsem dojednal, že knihu  lze objednat  se slevou a s podpisem autora.  

      Konečná cena 349 Kč je včetně poštovného .V případě dobírky k ceně +20 Kč.

Objednat lze  na adrese kaiserova@jonathanlivingston.cz.

S pozdravem a s díky za péči o pomník našim padlým vojákům.

Václav Vlk st.

autor.

VV – přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – chodník Smědčice

VV – přechodná úprava provozu na pozemní komunikací – chodník Smědčice

 

VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikací - chodník Smědčice

Pravidelná roční kontrola komínů

Příští víkend 15. a 16. května 2021 bude komeník Jelínek obcházet své stálé klienty s nabídkou čištění  a kontroly komínů. Pokud bude mít o tuto službu  zájem někdo nový, 

ať se přihlásí na tel. číslo. 734 759 335

Zasedání obecního zastupitelstva 4.5.2021 v 18.30 hod

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   4. 5.2021 od 18.30 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost Plzeňský kraj 2021
 5. Nabídka na pacht pozemku p.č. 417 v k.ú.Smědčice + pachtovní smlouva
 6. Pachtovné uhrazené zpětně
 7. Žádost o příspěvek na Linku bezpečí a Domov plzeňské hospicové péče
 8. Projekt napojení  na vodovod + projekt splaškové kanalizace Smědčice
 9. ČEZ – Smlouvy o sml. budoucích k napojení přečerp. stanic splaškové kanalizace
 10. Chodník – konečná úprava, projektový dozor
 11. Stočné 2020
 12. Oprava cest
 13. Oprava odtoku vodní nádrže
 14. Dělení pozemku p.č. 507/5 v k.ú. Smědčice
 15. Diskuze

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 27.4.2021

Svěšeno z úřední  desky dne:              

 

VV – Daň z věcí nemovitých za rok 2021

VV – FÚ daň z nemovitých věcí za rok 2021

 

Finanční úřad pro Plzeňský kraj V Plzni
Hálkova 14 dne
305 72 PLZEŇ 3
Čj.: 729904/21/2300-11420-401159

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin
na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 729744/21/2300-11420-401159,
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz.
L.S. Ing. Roman Kasl
ředitel finančního úřad