Veřejná vyhláška – daň z nemovitosti na rok 2011

Finanční úřad v Rokycanech
Malé náměstí 118
V Rokycanech
dne
337 01 ROKYCANY
Čj.: 82785/11/150960402384

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 10.05.2011 do dne 09.06.2011 je v budově Finančního úřadu v Rokycanech kancelář č. dveří 209 ve dnech Pondělí a Středa od 08:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 43778/11/150960402384, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011.

L.S.
Ing. Radomír Kašák
vedoucí odd. majetkových daní a ost. agend
(Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Ing. Radomír Kašák Čas: 2011.05.05 08:51:54 +02’00‘
Důvod:
Umístění:

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 9.5. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Bezúplatný převod pozemku č. 606 o výměře 31m2
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ
 6. Připojení odběrného místa – koupaliště
 7. Různé
 8. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 2.5. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

(Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Ing. Oldřich Dienstbier <oldrich.dienstbier@rokycany.cz> Čas: 2011.04.27 13:03:36 +02’00‘ Důvod: vedoucí stavebníhoí odboru
odbor stavební
Masarykovo nám. 1
Střed
337 01 Rokycany
Spis. zn. (č.j.): 468/OST/11 Pol V Rokycanech: 26.4.2011

Č.j. dokumentu.: 3639/OST/11

Vyřizuje: Jaroslav Polák
Tel.: 371 706 202
E-mail: jaroslav.polak@rokycany.cz

ID datové schránky: mmfb7hp

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Eva Wedellová, nar. 2.11.1932, Částkova č.p. 1972/1, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
26,
JUDr. Hana Wedellová, nar. 31.12.1954, Nepomucká č.p. 753/163, Černice, 326 00 Plzeň
26

(dále jen „žadatel“) podal dne 13.1.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Oplocení pozemku parc. č. 380 v k.ú. Smědčice

na pozemku parc. č. 380 v katastrálním území Smědčice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na den

31.5.2011 v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných na parcele p.p.č. 380 vlastníků
JUDr. Hany Wedellové a pí. Evy Wedellové.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníkůřízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřední dny: Po a St 7:30 16:
30).

Poučení:

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně
poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně
přístupném místě
u stavby nebo pozemku,
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i
grafické vyjádření záměru, popřípadě
jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a
urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní,
stavební úřad nařídí opakované ústní jednání.

Č.j. 3639/OST/11 str. 2

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněnpři plnění
úkolů
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků
při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů
a dalších podkladů
pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů
podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě
nebo osobě
jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění naúřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

………………………… ………………………………

V elektronické podobě
umožňující V elektronické podobě
umožňující
dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

………………………… ………………………………

Razítka, podpisy orgánů
a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Č.j. 3639/OST/11 str. 3

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Eva Wedellová, Částkova č.p. 1972/1, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
26
JUDr. Hana Wedellová, Nepomucká č.p. 753/163, Černice, 326 00 Plzeň
26
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p
RNDr. Petr Mandl, DrSc., Na vrcholu č.p. 2472/32, Žižkov, 130 00 Praha 3
Helena Jermanová, Karla Vokáče č.p. 2633/21, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
1
David Kohout, Pecháčkova č.p. 1244/7, Smíchov, 150 00 Praha 5
Kateřina Soukupová, Žižkova č.p. 2225/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
1
Jana Matějčková, Vrchlického č.p. 1586/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
1
MUDr. Kateřina Soukupová, Žižkova č.p. 2225/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
1
Eduard Sobička, Bryksova č.p. 942/31, Černý Most, 198 00 Praha 98
Tereza Cubrová, Sokolovská č.p. 1113/110, Bolevec, 323 00 Plzeň
23
Jan Tichý, Mohylová č.p. 290/74, Doubravka, 312 00 Plzeň
12
Alena Tichá, Františkánská č.p. 118/3, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
1
Renata Novotná, Vochov č.p. 186, 330 23 Nýřany
Vlasta Hlavičková, Františkánská č.p. 118/3, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
1
Ing. Otomar Špalek, Za Zelenou liškou č.p. 552/14, Krč, 140 00 Praha 4
Jana Grösslová, Poštovní č.p. 332/15, 353 01 Mariánské Lázně
1
MUDr. Blanka Veselá, Na Větrníku č.p. 1501/57, Břevnov, 162 00 Praha 616
MUDr. František Petřík, Chopinova č.p. 1556/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
MUDr. Jaromíra Hrnčiříková, Koperníkova č.p. 822/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
1
MUDr. Zdeněk Rušavý, Školní č.p. 1252/51, Doubravka, 312 00 Plzeň
12
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Ing. Richard Havelka, Bukovec č.p. 35, 312 00 Plzeň
12
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir

dotčené správní úřady

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Město Rokycany, Sekretariát starosty, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01, Rokycany
Obec Smědčice, Smědčice32 33824 Břasy

Bioodpad od koupaliště

Dobrý den vážení spoluobčané,sousedi,

dovoluji si touto cestou poděkovat p.Pavlu Trnkovi ml.,který v rámci sponzorského daru obci zajistil naložení a odvoz bioodpadu od koupaliště.Práce to nebyla snadná,protože povrch se mírně  svažuje a hlavně je podmáčen.Další nepříznivou okolností bylo  i to,že se nedodržel systém skladování bioodpadu( větve a tráva  odděleně) .Přesto  se podařilo a hromada je v kompostárně v Chrástu.Takže Pavle ještě jednou díky a omluva pro pana řidiče,který to v kompostárně za ty větve schytal .

Bohužel od letošního roku je kompostárna pro okolní obce i jejich občany zpoplatněna.Za uložení již zmíněného bioodpadu zaplatíme Obecnímu úřadu  Chrást 4500,-Kč.Proto Vás prosím,pokuste se zužitkovat bioodpad ze svých zahrádek sami a ještě víc prosím,nedávejte ho ke koupališti,protože tam se už skladovat nebude.

Děkuji.Jana Šrédlová

Svoz nebezpečného odpadu

Dne 28.dubna 2011 bude od 15.40 do 15.55 uskutečněn svoz nebezpečného odpadu. Barvy,laky,pneumatiky,vysloužilé elektro spotřebiče,zářivky a další nebezpečný odpad můžete dopravit  jako v předešlých letech na náves pod kaštany.
Děkuji.Jana Šrédlová

Poděkování

Uplynulou sobotu se konal jarní úklid obce a jejího okolí. Podařilo se:

 • odtěžit část padlých kmenů z rokle, které použijeme na akce u hřiště
 • vyklidit a uspořádat budovu bývalého krámu a hasičárnu
 • použít část obecního kompostu na pohnojení, v minulých letech nově vysázených, stromů a keřů
 • natřít rzí ohrožené prvky u hřiště
 • odstranit sušáky na hadice u hřiště, které bychom rádi použili na přístřešek, zakrývající dříví, v blízkosti ohniště
 • vyčistit „pangejty“ podél cest směrem na Sedlecko, Chrást i Bušovice
 • odstranit stožáry na vlajky v prostoru před OÚ, které bychom rádi upravili pro využití obecních akcí
 • vytvořit plán nové kružby (dřevěné půlkulaté vitrážované okénko) nad vchodem do kapličky
 • To vše se povedlo hlavně díky ochotě a času těch, kteří přiložili ruku k dílu. Nejmladšími účastníky byli Martin Vaňo Kopecký a Kuba Štěpánek, ti starší pak: P. Marková, J. Bernášková, O+M+B Blechovi, R. Babka, V. Pecka, L. Kruml, J. Sieber, P. Leitl, R. Šollar, R. Uzel, V+M Jonášovi, P. Turek, M. Brož, J. Šimiliak, M. Harant a M. Kondr.

  Děkuji nejen Vám, ale i Vašim rodinám, které Vás na jarní úklid propustili. Těším se na další setkávání a nejen pracovní.
  Vláďa Sosna

  Program jarního úklidu obce

  Vážení spoluobčané a milé děti,
  v sobotu 16.4.2011 se bude konat jarní úklid obce. Sraz v 8.30 před budovou OÚ.

  Program

 • úprava plakátovací plochy na návsi
 • vytěžení padlých kmenů z plochy nad roklí
 • nátěrové práce na hřišti
 • úprava sušáků na hasičské hadice u hřiště
 • čištění „pangejtů“ ve směrech Chrást, Sedlecko, Bušovice
 • úklid hasičárny
 • Více >