Oznámení o záměru směnit pozemky

Obec Smědčice
Smědčice 32
338 24 p.Břasy 1
IČO 00573850

Smědčice dne 12.4.2011

Oznámení o záměru směnit pozemky

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39,odst.1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 11.4.2011

záměr směnit pozemkovou parcelu

č.p. 534/12, ostatní plocha o výměře 139 m2 v k.ú. Smědčice, v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001

za pozemkovou parcelu

č.p. 534/11, ostatní plocha o výměře 174 m2 v k.ú.Smědčice v majetku p. Jaroslava Trnky a p.Bohumily Trnkové zapsanou na LV 640.

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 13.4.2011

Svěšeno dne:

Oznámení o záměru prodat movitý majetek

Obec Smědčice
Smědčice 32
338 24 p.Břasy 1
IČO 00573850

Smědčice dne 12.4.2011

Oznámení o záměru prodat movitý majetek

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 zák.č.128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 11.4.2011 záměr prodat movitý majetek, a to

hasičskou stříkačku značky PPS 12,

rok výroby 1971

Nabídky mohou zájemci doručit do 15 dnů od zveřejnění záměru na adresu obecního úřadu.

Po tomto termínu bude z nabídek zájemce vybrán starostkou a místostarostou .

Bližší informace na tel.724 181 354, prohlídka nabízené stříkačky možná v úředních hodinách OÚ.

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 13.4.2011

Svěšeno dne:

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 11.4. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Volba zastupitele do DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice – Smědčice
 5. Vyhláška o volném pohybu psů na veřejném prostranství
 6. Smlouva o budoucí smlouvě O zřízení věcného břemene a souhlasu zřízením stavby
 7. Schválení přístavby č. p. 21
 8. Zpráva o výsledku auditu
 9. Návrh na zapsání věcného břemene na p. č. 348 na pozemkovém fondu
 10. Prodej hasičské stříkačky
 11. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 04.04. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Výsledky obecní ankety

Vážení spoluobčané,

v příloze naleznete výsledky obecní ankety, která probíhala v únoru / březnu 2011. Všem respondentům děkujeme za zájem a čas, který věnovali vyplnění. Zvláště pak děkujeme těm, kteří prostřednictvím ankety nabídli obci svou pomoc.

za OÚ Smědčice,

Martin PILAŘ

Anketa_Co_bych_zlepsil_ve_sve_obci_Smedcice_VYSLEDKY

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva v termínu 6.4.2011 se ruší.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 6.4. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Volba zastupitele do DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice – Smědčice
 5. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.03. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Setkání se zastupitelstvem obce – program

Vážení spoluobčané,
srdečně vás zveme na setkání se zastupitelstvem obce, které proběhne v pátek 1.4. v 19:00 v budově „bývalého krámu“.

Program:

 • Finance a hospodaření
 • Vodovod
 • Vyhodnocení ankety
 • Dopravní koncept obce
 • Proč se přihlásit k trvalému pobytu
 • Webové stránky obce a jejich možnosti
 • Výsledek inventury
 • Změna územního plánu
 • Hospodaření s odpady
 • Životní prostředí, obecní prostory a výsadba
 • Kultura

Těšíme se na vaše názory, připomínky a inspiraci

Vaši zastupitelé

Osoby přihlášené k trvalému pobytu versus rozpočet obce

Vážení spoluobčané, touto výzvou chceme oslovit především ty z vás, kteří nejste přihlášení k trvalému pobytu ve Smědčicích.

Podstatnou část příjmů obce tvoří podíl na celostátně vybíraných daních. V loňském roce tyto příjmy tvořily 1 778 000 Kč, což bylo 72% celkových příjmů naší obce.

Z každé osoby přihlášené k trvalému pobytu v naší obci plyne do obecního rozpočtu cca 5700 Kč. Pokud je tato osoba navíc plátcem daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, dostává obec 30% z této daně této osoby. V loňském roce činil tento příjem 345 000 Kč.

Obyvatel Smědčic, který není přihlášen k trvalému pobytu ve Smědčicích, je přihlášen k trvalému pobytu v jiné obci a přispívá tak do jejího obecního rozpočtu.

Pokud by ve Smědčicích žilo např. 50 nepřihlášených osob, přichází obec každý rok o 285 000 Kč.
Protože mezi těmito osobami je řada podnikatelů, přichází obec o další příjem v řádech statisíců Kč ročně.

Každý obyvatel obce využívá služby, které jsou hrazeny z obecního rozpočtu. Většina obyvatel touží po lepších cestách, vodovodu, kanalizaci, o rozšíření veřejného osvětlení a dalších investičně náročných položkách, na které v obecním rozpočtu nezbývá.

Prosíme obyvatele Smědčic, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu v naší obci a nemají vážný důvod se nepřihlásit, aby se k trvalému pobytu ve Smědčicích přihlásili.
Pokud máte vážný důvod se k trvalému pobytu ve Smědčicích nepřihlásit, zvažte, jakým způsobem přispějete do obecního rozpočtu, ať finančním nebo materiálním darem či provedením nějaké práce.

Přehled příjmů zmíněného typu za rok 2010 tis.Kč
Daň (30%) z příjmu fyz. osob ze SVČ 345
Ostatní příjmy z daní vyplácené na osobu 1433
tj. na jednu přihlášenou osobu cca 5700 Kč  
Celkem (tj.72% celkovým příjmů) 1778
Celkové příjmy obce za rok 2010 2471
Příklady výdajů z rozpočtu na rok 2011 tis. Kč
Dopravní obslužnost (ČSAD, MHD) 170
Školné za žáky základních škol 150
Kulturní a společenské akce 33
Veřejné osvětlení (elektřina, opravy) 85
Úklid sněhu z komunikací 12
Investice do dopr. komunikací 250
Svoz tříděného odpadu 25
Svoz nebezpečného odpadu 10
Péče o obecní zeleň 63