3.1. Hlavní zásady, kterė byly přijaty pro zpracování

 • přednostně upravit ústřední prostor obce – náves, která je vizitkou obce
 • dokončit charakteristické rysy návsi a ohleduplně do ní začlenit nové objekty
  včetně drobné architektury
 • rozložení domů a provozů by mělo omezovat negativní vlivy, jako hluk, prašnost
  popř. exhalace z výrobních provozů, dopravních nebo jiných zařízení obvzláště
  ze zemědělských provozů
 • postupně realizovat čištění odpadních vod, umístění el. vedení nízkého napětí,
  telefonu, případně veřejného osvětlení a rozhlasu do podzemních kabelů
 • zachování resp. doplnění střední a vysokė zeleně po obvodu obce, ale i v centru
  a v celém katastru obce
 • řešit úpravy veřejných prostranství včetně veřejného osvětlení a vhodně
  umístěného mobiliáře
 • řešit veřejnou zeleň jako jsou solitéry, stromové křoviny, živé ploty, trávníky,
  záhony květin a pod.
 • při rekonstrukcích, adaptacích stejně jako při výstavbě nových obytných objektů,
  zachovávat tradiční charakter sídla (stavební čáry, vzdálenost mezi objekty
  sousedních budov, tvary a sklony střech, stavební materiál, ploty a pod.)
 • zmírnit nepříznivé působení některých objektů výsadbou vysoké zeleně nebo
  střední zeleně