Zpracovaný program obnovy vesnice je dlouholetý program, který nic nenařizuje, nýbrž nabízí pomoc a spolupráci při hledání harmonického rozvoje vesnice.

Program v žádném případě není krátkodobá záležitost, která slouží jen k okamžitému vyřešení některých dílčích problémů. Je zaměřen na různorodé akce, které směřují k celkovému rozvoji vesnice. Přitom jsme považovali za důležité, aby v něm byly obsaženy i akce investičně nenáročné a snadno realizovatelné. Pro tyto drobné akce s bezprostředním efektem bude nutno získat širší okruh obyvatel, kteří nedočkavě vyhlížejí konkrétní výsledky.

Poměrně velké problémy v celé obci spatřujeme s technickým vybavením. Jedná se zejména dobudování vodovodu, splaškové kanalizace a provedení plynofikace obce a jejich částí. Tyto investice považujeme z dlouhodobého hlediska za rozhodující, protože technická infrastruktura limituje další rozvoj obce.

Aby byl program opravdu úspěšný a přinesl do obce oživení, je nutné maximálně aktivizovat co možná nejvíce obyvatel a pokud možno je zapojit při realizaci jednotlivých akcí programu. Všichni občané by měli vědět, proč se program v obci připravoval, co je jeho cílem a jak se jich osobně dotkne. Teprve poté je možno začít s aktivnějšími spolupracovat a řešit jednotlivé problémy a tím naplňovat akce programu.

Zpracovaný program je dokument otevřený a bude ho možno dle potřeby doplňovat o další akce, které budou mít příznivý vliv na další rozvoj obce.

Věříme, že se provedením akcí programu přispěje ke zlepšení celkové situace vesnice, čemuž přejeme hodně úspěchů.