Referát regionálního rozvoje Okresního úřadu v Rokycanech zpracoval a pro obec Smědčice v roce 1999 vydal tzv. „Program obnovy vesnice pro obec Smědčice“. Vybrané části z tohoto zhruba 120 stránkového materiálu vám budeme postupně přinášet. Celý dokument je k nahlédnutí v OÚ.

2.2. Hlavní cíle obecního charakteru

Na základě provedeného rozboru současného stavu ve spolupráci se
zastupitelstvem obce a občanů obce se stanoví tyto cíle obecního charakteru:

 • postupně zajišťovat zvyšování atraktivity obce z hlediska bydlení, vybavení,
  celkového prostředí a pracovních příležitostí
 • funkční a stavební přizpůsobování obce novým rozvojovým tendencím (podpora
  drobné výroby, podpora podnikatelů, zřizování nových služeb apod.)
 • omezení migrace obyvatel
 • zvelebení středu obce jako i všech důležitých prostorů v obci
 • dobudování veřejných a soukromých zařízení, občanského vybavení, zejména
  zkvalitnění celkové zásobovací situace a služeb
 • nabídka vhodných lokalit pro výstavbu nových rodinných domků
 • zlepšení životního prostředí v intravilánu obce a v blízké krajině

2.3. Obnova a další rozvoj zahrnuje

 • obnovu stávajícího bytového fondu
 • obnovu a zlepšení občanských a technických zařízení
 • ochrana a tvorba životního prostředí
 • zlepšení společenského a kulturního života
 • rozvoj a obnova krajiny a všech přírodních složek

Tento výčet v žádném případě neznamená, že všechny navrhované úpravy a
zlepšení se budou provádĕt najednou, naopak při nedostatku finančních prostředků
(jak obecních, tak ve formě dotací i sponzorských příspěvků) bude nutno řádné si
stanovit priority navrhovaných zlepšení.

I když současné zastupitelstvo bylo voleno pouze na čtyři roky, tak výsledek jejich
práce bude obec ovlivňovat ještě mnoho dalších let. Z tohoto důvodu považujeme za
podstatné, aby starosta a členové zastupitelstva i přes množství naléhavých a
každodenních úkolů si našli čas a pokusili se společně i s nejširším okruhem obyvatel
obce formulovat základní cíle své politiky, cíle rozvoje obce.

Zpracovaný program obnovy vesnice je nutno považovat za dokument otevřený,
který bude nutno průběžně upřesňovat o další nové a potřebné akce, které budou
přispívat ke zlepšení vzhledu obce, lepšímu vybavení, ke zlepšení okolní krajiny
a ke zlepšení společenského, kulturního a hospodářského života obce.

Program má za úkol podnítit a podporovat obyvatele obce a její
samosprávu k tomu, aby pokud možno vlastními silami o obnovu a další rozvoj
usilovali.

Program řeší prostorově estetickou stránku přírodního prostředí obce a jejího
okolí. Dotýká se zachování, obnovy a údržby venkovské zástavby, úpravy veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické indrastruktury, ochrany a kultury krajiny.