1. Postupně zajišťovat opravy místních komunikací v obci.
 2. Podle potřeby provádět opravy pěšin, stezek, zkratek, aby mohly být využívány pro bezpečný pěší provoz.
 3. Provést rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
 4. Provést opravu rozvodů veřejného rozhlasu včetně výměny poškozených ampliónů.
 5. Postupně připravit a realizovat opravy všech objektů, které jsou v majetku obce.
 6. Okolo příjezdních komunikací do obce ošetřit stávající vzrostlou zeleň, staré nemocné stromy odstranit a na volných místech po dohodě se Správou a údržbou silnic vysázet zeleň novou. Druhy zeleně, které jsou v místě obvyklé.
 7. Vybudovat parkovací plochu u místního hřbitova pro cca 4 – 6 osobních automobilů a vybavit ji potřebným zařízením (odpadkový koš, odpočinková lavička, informační tabule se stojanem na jízdní kola).
 8. Nadále uvažovat s vzbudováním obecního vodovodu a podle možnosti stavbu realizovat.
 9. Připravit a postupně provést výstavbu čistícího zařízení odpadních vod z obce před výtokem do vodního toku.
 10. Postupně zajišťovat a osazovat na veřejných prostranstvích v obci různá vybavení (odpočinkové lavičky, stolky k lavičkám, koše na odpadky, plakátovací plochy, informační tabule a další jiné). Všechny druhy zařízení pro veřejná prostranství doporučujeme provést jednotného typu pro celou obec.
 11. Podle potřeby udržovat a obnovovat zeleň v celém katastru obce. Na volných místech vysazovat listnaté stromy vyššího vzrůstu. Okolo účelových komunikací mimo vlastní obec se doporučuje vysazovat ovocné stromy.
 12. Při výstavbě nových rodinných domků bude nutno dbát na dodržování stanovených podmínek pro výstavbu nových rodinných domků (stavební čára, tvar střechy, sklon střechy, počet podlaží, druh oplocení a další), aby v budoucnu nedocházelo k narušení charakteru vesnické zástavby.
 13. Při provádění oprav, rekonstrukcí, přístaveb, nástaveb, modernizací na stávajících rodinných domcích dbát ve větší míře na to, aby těmito úpravami nedocházelo k narušování stylu stávající vesnické zástavby.
 14. Postupně provádět doporučené úpravy veřejných prostranství.
 15. Postupně vybavovat upravená veřejná prostranství drobnou architekturou ( dřevěné plůtky, dřevěné mřížky, truhlíky, na květiny a další).
 16. Při vhodných příležitostech doporučovat všem občanům obce, aby stále dbali na dobrý vzhled svých rodinných domků, rekreačních chalup v obci a podle potřeby prováděli údržbu těchto objektů, předzahrádek, zahrad a blízkého okolí.
 17. Všem občanům v obci doporučovat, aby prováděli na svých rodinných domcích květinovou výzdobu oken, vchodových vstupů a tím kladně přispívali k pěknému celkovému pohledu do ulic v obci, aby se obyvalům a návštěvníkům obec líbila.
 18. Majitelům občanského vybavení v obci ( obchod, hospoda, provozovny služeb a další) při vhodných příležitostech doporučovat některá zlepšení, která kladně ovlivní vzhled veřejných prostranství v obci:
  • barevnost průčelí domů – používat vždy světlých odstínů barev
  • na průčelí domů používat různé symboly, vývěsní štíty, nápisy a pod.
  • uplatňovat různá uspořádání nástupních prostorů, předzahrádek, teras s posezením, květinovou výzdobu případně mobilní zeleň, která bude oživovat prostor ulice
  • květinovou výzdobu uplatňovat zvláště u prodejen a hospod
 19. Majitelům rodinných domků při různých vhodných příležitostech připomínat, aby při výměně kovového oploceí prováděli nová oplocení dřevěná z planěk, latěk nebo prkének a u nových rodinných domků povolovat oplocení pouze dřevěná ( nenáročná údržba, lepší estetický vzhled, delší životnost, menší finanční náročnost). Při provádění dřevěného oplocení by měla být dodržována zásada, že čím je jednodušší způsob provedení oplocení, tím je pro vesnickou zástavbu přijatelnější a působivější.
 20. Pravidelně a podle potřeby provádět údržbu zelených ploch v obci.
 21. Postupně provádět úpravy všech veřejných prostorů v obci, které nejsou upraveny a podle potřeby tyto prostory vybavovat různým zařízením pro odpočinek a popovídání pro starší obyvatele nebo některým jednoduchým zařízením pro hry malých dětí nebo na nich vysázet okrasnou zeleň ( kvetoucí keře, listnaté stromy a další, nepoužívat při výsadbě jehličnany, které se nehodí do vesnické zástavby ).
 22. Podle potřeby provádět údržbu a případné opravy všeho vybavení veřejných prostranství.
 23. Pro příští období připravit a provést rekonstrukci veřejného osvětlení včetně výměny stávajících stožárů ( výšku sloupu veřejného osvětlení přizpůsobit okolní zástavbě ).
 24. Provést rekonstrukci veřejného rozhlasu po celé obci včetně výměny ampliónů.
 25. Provést vyčištění všech vodotečí v katastrálním území obce. Při čištění postupovat ohleduplně, aby žijící fauna byla zachována.
 26. Podél vodotečí a na březích vodních ploch udržovat vzrostlou zeleň a na volných místech ji doplňovat ( hlavové vrby, smuteční vrby, olše a pod.) .
 27. Podílet se na opravách a údržbě nemovitých kulturních památek v obci, pokud obec není vlastníkem, různými formami ( finanční příspěvek, stavební materiál a pod. ).
 28. Zajišťovat pravidelnou údržbu veřejných budov v obci, které jsou majetkem obce
 29. Postupně realizovat doporučené úpravy veřejných prostranství v obci.
 30. Podle potřeby provádět opravy povrchů místních komunikací, účelových komunikací, turistických tras, pěšin a zkratek v celém katastru obce, pokud jsou ve vlastnictví obce.
 31. Podle potřeby bude nutno se podílet na budování dalších pěších a cyklistických stezek v katastru obce pro lepší přístup do oklní krajiny.
 32. U turistických cest a pěšin na vhodných místech zřídit odpočinkové plochy, které budou vybaveny odpočinkovými lavičkami, stolky, případně i orientační tabulí s popisem zajímavostí v blízkém okolí. Tato odpočinková místa zřizovat v místech, kde při odpočinku bude výhled na okolní krajinu.
 33. Na návsi nebo u obchodu a hospody vybudovat parkovací plochu na tři až pět osobních aut. Povrch parkovacích ploch musí být konstruován tak, aby zajišťovaly vsak povrchových vod. Parkovací plocha bude oddělena od ostatní veřejné zeleně kvetoucími keři. Plocha bude vybavena odpadkovým košem, informační tabulí a v blízkosti bude instalována odpočinková lavička.
 34. Pro podporu společenského a kulturního života v obci doporučujeme postupně zajistit:
  • zajišťovat a podílet se na organizaci osvětových, kulturních a společenských akcí v obci
  • při vhodných příležitostech seznámit občany obce se zpracovaným programem obnovy vesnice
  • seznamovat obyvatele s konkrétními záměry obce v oblasti zvelebování s tím, aby se pokud možno na akcích podíleli svépomocnou prací
  • s programem obnovy vesnice seznamovat mládež obce s tím, aby při provádění drobných prací se též podílela na realizaci a chránila vytvořené hodnoty v obci
  • podporovat činnost místních spolků v obci a rozvíjet jejich aktivitu při organizování různých akcí pro celou obecní veřejnost
  • zajistit pravidelné čtení z kroniky spojené s různými besedami s tematikou života na vesnici
  • podílet se na zpracování a publikování seznamu místních pamětihodností, památek, chráněné přírody a významných krajinných prvků
  • podílet se na organizování a podpoře různých společenských akcí, při organizování těchto akcí postupně oživovat dřívější tradice nebo podporovat vznikající tradice nové
  • ve větší míře podporovat poskytované služby místní knihovny
  • bylo by vhodné prezentovat více obec vydáním pamětní pohlednice obce, případně i znakem a vlajkou obce nebo obecním suvenýrem

Při projednávání programu obnovy vesnice v zastupitelstvu obce bude nutno navrhnout ze soupisu hlavních doporučených akcí pořadí důležitosti, přibližnou dobu realizace s ohledem na finanční situaci obce, popř. možnosti dotace na vybrané akce nebo sponzorské příspěvky od místních podnikatelů.