Pravidelná roční kontrola komínů

Příští víkend 15. a 16. května 2021 bude komeník Jelínek obcházet své stálé klienty s nabídkou čištění  a kontroly komínů. Pokud bude mít o tuto službu  zájem někdo nový, 

ať se přihlásí na tel. číslo. 734 759 335

Zasedání obecního zastupitelstva 4.5.2021 v 18.30 hod

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   4. 5.2021 od 18.30 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost Plzeňský kraj 2021
 5. Nabídka na pacht pozemku p.č. 417 v k.ú.Smědčice + pachtovní smlouva
 6. Pachtovné uhrazené zpětně
 7. Žádost o příspěvek na Linku bezpečí a Domov plzeňské hospicové péče
 8. Projekt napojení  na vodovod + projekt splaškové kanalizace Smědčice
 9. ČEZ – Smlouvy o sml. budoucích k napojení přečerp. stanic splaškové kanalizace
 10. Chodník – konečná úprava, projektový dozor
 11. Stočné 2020
 12. Oprava cest
 13. Oprava odtoku vodní nádrže
 14. Dělení pozemku p.č. 507/5 v k.ú. Smědčice
 15. Diskuze

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 27.4.2021

Svěšeno z úřední  desky dne:              

 

VV – Daň z věcí nemovitých za rok 2021

VV – FÚ daň z nemovitých věcí za rok 2021

 

Finanční úřad pro Plzeňský kraj V Plzni
Hálkova 14 dne
305 72 PLZEŇ 3
Čj.: 729904/21/2300-11420-401159

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin
na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 729744/21/2300-11420-401159,
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz.
L.S. Ing. Roman Kasl
ředitel finančního úřad

VV – přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – přejezd Břasy

VV – uzavírka přejezd Břasy

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
12.4.2021 spis.zn.: MeRo/9274/OD/21 Ant
č.j. dokumentu: MeRo/9348/OD/21
Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz
16.4.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti společnosti
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IČO 70994234,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, doručovací adresa Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň (dále jen
„žadatel“), se souhlasem dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
stanoví
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, následující přechodnou
úpravu provozu:
– dopravně inženýrské opatření v rámci stavby „Uzavírka železničního přejezdu P459 na
silnici II/233 v obci Dolní Stupno“ v termínu od 7.00 h dne 26.5.2021 do 18.00 h dne
28.5.2021.
Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení úplné uzavírky
silnice II/233 příslušným silničním správním úřadem.
Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného společností
SAFEROAD Czech Republic s.r.o., Plzeňská 666, 330 21 Líně, a to v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména požadavky
technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“ 3. vydání.
Odůvodnění
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu
žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o
provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k
podávání připomínek nebo námitek. Související dokumentace dopravního značení není s
ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č.
326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od 7.30
do 16.30 h, ostatní dny po domluvě.
Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany a dotčených obcí Bezděkov,
Březina, Břasy Všenice, Smědčice, Bušovice a Osek po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Opatření bude vyvěšeno na úřední desce a na www.rokycany.cz.Č.j. MeRo/9348/OD/21 str. 2
Poučení
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném
řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze podat do jednoho roku od účinnosti opatření
obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Datum zveřejnění na úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšen dne: Sejmuto dne:
……………………………….. ……………………………….
V elektronické podobě umožňující V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
…………………………………. ……………………………………
Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IČO 70994234,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, doručovací adresa Sušická 1168/23, 326 00 IDDS: uccchjm
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Bezděkov, IDDS: d7uay4f
Obec Březina, IDDS: jnrbhrj
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Obec Osek, IDDS: 89say7c
Obec Všenice, IDDS: dxdavvx
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid
Policie ČR, Krajské ředitelství policie, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát Rokycany, IDDS:
5ixai69; č.j. KRPP-27305/ČJ-2021-030806 dne 9.3.2021
dotčená obec ke zveřejnění na úřední desce
Rokycany, Bezděkov, Březina, Smědčice, Bušovice, Osek, Všenice, BřasyČ.j. MeRo/9348/OD/21 str.

Svoz nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení – v úterý 11.5.2021

Sběr nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení proběhne v úterý 11.5. od 17 do 19 hodin v bývalé hasičárně vedle Obecního úřadu. Odpad nevozte předem, je nutné ho předat ve stanovenou hodinu odpovědné osobě, případně se domluvit se starostkou na jiném individuálním termínu předání. 

 

Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu

 Nebezpečné odpady:

Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.

Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry

Motorové a ostatní oleje

Olejové filtry

 

Pneumatiky:

-osobní,  bez disků 

 NE – traktorové a nákladní pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol,

 

Použité elektrozařízení:

-malé spotřebiče  – vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.

                            – TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.

– velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné  trouby, el. sporáky,

– chladící zařízení  – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

 

Spotřebiče musí být kompletní !!! 

 

Ostatní:

 

Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky        NE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!

 

Olověné akumulátory

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

Zápis dětí do MŠ Chrást

Vážení rodiče, naše školka chystá zápis na další školní rok.

Zápis do MŠ Chrást se uskuteční v pátek 14. 5. 2021.

 

Informace k zápisu na školní rok 2021/2022

 • sběr žádostí bude probíhat v době od 2. do 14. května 2021
 • náležitosti žádosti jsou: vyplněná žádost o přijetí, potvrzení lékaře o očkování, fotokopie rodného listu dítěte
 • formy podání žádosti:

                                      – prostřednictvím datové schránky – ID datové schránkyMŠ su3kppz

                                      – e – mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

                                      – doporučeným dopisem ČP

                                      – osobním podáním

 • osobní podání žádosti lze učinit 14. 5. 2021 v předem domluveném časovém termínu, termín si prosím předem domluvte na telefonním čísle 601 026 930
 • žádost ke stažení a další informace k zápisu naleznete na webových stránkách MŠ (mschrast.cz)

 

V případě dotazů, prosím, využijte telefonního čísla uvedeného výše  nebo e – mailové adresy (mschrast@email.cz). Těšíme se na Vás.

Informace pro občany, kteří si objednali kompostéry

Objednané kompostéry mají být dodány v červnu 2021. Ihned po upřesnění termínu jejich dodání vás budeme informovat a na základě smlouvy s obcí individuálně kompostéry předávat.