Označení svozů komunálního odpadu

Více >

Smědčice – Akce únor-červen

SMĚDČICE 2012 – AKCE – PRO VÁS, S VÁMI

ÚNOR

SOBOTA 11.2. – VEPŘOVÉ HODY

SOBOTA 25.2. – TĚŽBA AKÁTOVÉHO DŘEVA NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

BŘEZEN

SOBOTA 17.3. – MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

NEDĚLE 18.3. – RODINNÝ TURNAJ V PING-PONGU

DUBEN

SOBOTA 14.4. – JARNÍ ÚKLID OBCE + VÝSADBA STROMŮ

PONDĚLÍ 30.4. – PÁLENÍ ČARODĚJNIC

KVĚTEN

SOBOTA 12.5. – ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ

SOBOTA 19.5. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ČERVEN

SOBOTA  2.6. – DĚTSKÝ DEN

ČERVENEC – SRPEN

VÝROBA A INSTALACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Těšíme se na Vás. Sosna a spol.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 19.3.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení povodňového plánu
 5. Schválení dodatku č.1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
 6. Schválení rozpočtu DSO – zásobování vodou Bušovice, Smědčice
 7. Schválení Strategického rozvojového plánu obce
 8. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti – K.N. č 608
 9. Žádosti o finanční příspěvky
 10. Různé
  • dotace od Úřadu práce
  • lípa v trojúhelníku u pomníku
 11. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 12.3.2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Maškarní bál

ZVEME VŠECHNY HOLKY, KLUKY I JEJICH DOSPĚLÁKY NA SMĚDČICKÝ MAŠKARNÍ BÁL, KTERÝ SE USKUTEČNÍ 17.3.2012 OD 15 HODIN V KULTURNÍM KRÁMU

 • Vstupné je velmi dobrovolné … pro dospěláky min. 30 Kč.
 • Občerstvení – nápoje pro děti zajistí obec, pro dospělé snad nově příchozí hospodský. Dobrůtky z kuchyně maminek a babiček.
 • Muziku bude pouštět „pan Pierot“.
 • Během odpoledne proběhne nespočet soutěží.
 • V maskách budou vítány nejen děti ale i dospělí. (Ti méně odvážní ať vezmou sobě na hlavu jakoukoliv pokrývku, která tímto bude považována za masku)

! DĚTI POZOR – LETOS PŘILETÍ DRAK !

KRÁSNÉ DÍVKY A PRINCEZNY SE VŠAK NEMUSÍ BÁT, NEBOŤ SE JISTĚDOSTAVÍ MNOHO PRINCŮ A RYTÍŘŮ.

A NAVÍC, NÁŠ DRAK MÁ RÁD KOLÁČE.

Těšíme se na vás, Sosna & comp.

Návrh rozpočtu DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice na rok 2012

DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice zveřejňuje návrh svého rozpočtu na rok 2012.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápisy ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.1.2012 a 27.2.2012 .

Oznámení o záměru pronajmout pozemek

Obec Smědčice

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850

Smědčice dne 29.2.2012

Oznámení o záměru pronajmout pozemek

Obec Smědčice  podle § 39 ,odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr pronajmout pozemkovou parcelu

st.č. 508, druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2920 m2 v k.ú. Smědčice,v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Rokycany.

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Zájemce bude vybrán do konce měsíce března 2012.

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 29.2.2012

Svěšeno dne: