Akce – pro vás, s vámi – duben, květen, červen

SMĚDČICE 2013

DUBEN

SOBOTA 13. 4. – JARNÍ ÚKLID OBCE

ÚTERÝ 30. 4. – PÁLENÍ ČARODĚJNIC

KVĚTEN

SOBOTA 11. 5. – ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ

ČERVEN

SOBOTA 1. 6. – DĚTSKÝ DEN – DEN DĚTÍ

V neděli 12. května se uskuteční neformální návštěva Prahy, za účelem podpory rodačky ze Smědčic Petry Kondrové, která se zúčastní International Prague Marathon.

Těšíme se na vás, V. Sosna a spol.

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Finanční úřad pro Plzeňský kraj V Plzni
Hálkova 14 dne
305 72 PLZEŇ 3
Čj.: 821958/13/2300-14400-403207

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2013 do dne 27.05.2013
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
ve dnech

pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 799960/13/2300-14400-403207,
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 a na
internetových stránkách Finanční správy http//cds.mfcr.cz .

L.S. Ing. Miloslav Štamberg

zástupce ředitele FÚ pro Plzeňský kraj

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí. Smědčice – rodinný dům Hana na pozemku parc. č. 502/17 v katastrálním území Smědčice

Změna provozní doby kontejneru

Od soboty 4.5.2013 bude kontejner v sobotu uzavřen.Otevřeno bude vždy ve středu od 18 do 18.30 hod.

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu a vysloužilých elektrospotřebičů proběhne dne 16.5.2013 od 14 do 14.20 hod na návsi u kaštanů.

Pozvánka na setkání občanů – klub důchodců Bušovice

Vážení spoluobčané,

klub důchodců Bušovice ve spolupráci s Obecním úřadem Bušovice má zájem oživit činnost klubu
důchodců, který v naší obci započal svoji činnost již v roce 1990.
Chceme oslovit nejen občany v již důchodovém věku, ale též ty, kteří se k odchodu do důchodu
chystají.

Společné setkání se bude konat
v úterý 30. 4. 2013 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti pohostinství Bušovice

Budeme rádi, když předložíte též svoje návrhy na úspěšnou činnost (zájezdy, besedy, přednášky a
další).

Bušovice, 19.4.2013

Za klub důchodců: V. Brožová, v.r.

Za OÚ Bušovice: Mgr. Luboš Pták, v.r.

Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku

Publikace „Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku“ je praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování vydaný Ústavem pro ekopolitiku, o. p. s.

Něco málo z předmluvy:

Mít vlastní domek v krásném prostředí to je sen mnohých. Splnění půlky snu pořídit si nemovitost se mnohým podařil, a tak okraje a okolí velkých měst obrůstá nová zástavba. Řada nových sídlišť má v názvu slunce – Sluneční vrch, Slunečná čtvrť… Slunce v nás vzbuzuje radost, pohodu a bezpečí. Naopak vztah k vodě, možná i s ohledem na povodňové zkušenosti nedávné doby, vypovídá spíše o obavě,
strachu a respektu. Voda znamená bláto, vlhko, problémy.

A snad i proto u nových nebo rekonstruovaných objektů vzniká spousta nových zpevněných ploch. Vydláždit, vyasfaltovat nebo vybetonovat část pozemku je velice snadné, různé stavební firmy a hypermarkety nabízejí ucelené programy a návody, jak tyto plochy vytvořit a dešťovou vodu co nejrychleji z bezprostřední blízkosti domů. Co se s ní dál stane a jak chybějící vláhu nahradit není v české kotlině na pořadu dne, ať se stará stát. A tak pro lidskou neznalost, lhostejnost a někdy i pohodlnost (povinné sekání trávníku) se okolí domů mění postupně na poušť.

Postupné zastavování krajiny doprovázené stále se zvyšujícím podílem nepropustných ploch (komunikace, střechy budov atd.) na úkor propustné půdy negativně ovlivňuje přirozený koloběh vody. Srážková voda (tj. dešťová voda a voda vzniklá táním sněhu) již nemůže v dostatečné míře vsakovat do půdy a obnovovat zásoby podzemní vody. Místo toho odtéká po zpevněném povrchu povodí do stokové sítě nebo do vodotečí a stává se jednou z příčin lokálních záplav. Zároveň se půda v zastavěném území nadměrně vysušuje, vegetace hyne a tím se mění i mikroklima (sušší vzduch, větší množství prachových částic ve vzduchu apod.). Existují však možnosti, jak tuto situaci alespoň částečně napravit, a to přijetím opatření na jednotlivých pozemcích. Srážkovou vodu lze totiž pomocí různých zásahů vracet do přirozeného koloběhu vody. Nejzákladnějšími typy opatření jsou zařízení na vsakování srážkové vody a přeměna původně nepropustných zpevněných ploch na propustné.