Informace

Úspora emisí díky třídění odpadu

I letos jsme obdrželi od společnosti EKO-KOM osvědčení o úspoře emisí , které jsme dosáhli tříděním odpadu v minulém roce. Pro srovnání rok 2010.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 9.7.2012

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 9.7.2012 v 19.00 hodin
na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení
 5. Výběr dodavatele na opravu komunikací
 6. Doplnění smlouvy s Českou pojišťovnou
 7. Vyjádření k výstavbě skladu zahradního nářadí u rodinného domu
  č.p. 88 ve Smědčicích
 8. Změna postu starostky obce z neuvolněného člena na uvolněného
 9. Různé-nabídka na pronájem pozemků ve vlatnictví obce,nájemní smlouva
 10. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 02.07.2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.6.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.6.2012.

Prosba o pomoc

V sobotu 30.6. se od 8:00 uskuteční odklízení zbylého naplaveného materiálu po přívalových deštích z minulého týdne. Spolu s bušovickými hasiči znovu vyčistíme koupaliště. Přijďte, prosím, přiložit ruku k dílu (nářadí vezměte dle vašeho uvážení).

V. Sosna

Oznámení o záměru pronajmout pozemek

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 ,odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích, v platném znění a na základě usnesení č.j.47/12 veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 18.06.2012
záměr pronajmout pozemky:

p.č.322/4 – trvalý travní porost o výměře 432 m2, 339/0 – orná půda o výměře 1 739 m2, 433/7 – orná půda o výměře 439 m2, 433/33 – orná půda o výměře 1 061m2, 445/11 – orná půda o výměře 1 561 m2, 445/61 –orná půda o výměře 64 m2, 445/63 – orná půda o výměře 6 042 m2, 479/2 – orná půda o výměře 708 m2, 509/28 – orná půda o výměře 178 m2, 515/50 – orná půda o výměře 105 m2, 515/51 – orná půda o výměře 209 m2, 526/5 – trvalý travní porost o výměře 3 985 m2, 837/0 – trvalý travní porost o výměře 198 m2
v k.ú. Smědčice,v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Rokycany.

Celé znění oznámení.

Pozemkové úpravy

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 14.5.2012 usneslo, že započne realizaci komplexní pozemkové úpravy.

Co jsou pozemkové úpravy?*

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova. Mají nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje a napomáhají rozvoji podnikání. Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v řešeném území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Současně se pomocí pozemkových úprav zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Cestou pozemkových úprav se též obnovuje katastr nemovitostí.
Více >

Zápis ze zasedání zastupitelstva 14.5.2012

Je k dispozici zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.5.2012 s jeho přílohami č.2 , č.3a a č.3b .