Úřední deska

Zasedání obecního zastupitelstva 4.5.2021 v 18.30 hod

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   4. 5.2021 od 18.30 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost Plzeňský kraj 2021
 5. Nabídka na pacht pozemku p.č. 417 v k.ú.Smědčice + pachtovní smlouva
 6. Pachtovné uhrazené zpětně
 7. Žádost o příspěvek na Linku bezpečí a Domov plzeňské hospicové péče
 8. Projekt napojení  na vodovod + projekt splaškové kanalizace Smědčice
 9. ČEZ – Smlouvy o sml. budoucích k napojení přečerp. stanic splaškové kanalizace
 10. Chodník – konečná úprava, projektový dozor
 11. Stočné 2020
 12. Oprava cest
 13. Oprava odtoku vodní nádrže
 14. Dělení pozemku p.č. 507/5 v k.ú. Smědčice
 15. Diskuze

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 27.4.2021

Svěšeno z úřední  desky dne:              

 

Oznámení o konání zasedání 9.2.2021

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   9. 2.2021 od 18 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. ČEZ – smlouva o VB na pozemku p.č. 480/25
 5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost Plzeňský kraj
 6. Podání žádosti o dotaci – Program stabilizace a obnovy venkova
 7. Rozpočtové opatření č.4/2020
 8. Vlajka Tibet
 9. Havárie kanalizace
 10. Dodatek ke smlouvě o odvozu komunálního odpadu
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o koupi části pozemku p.č. 650
 12. Žádost o příspěvek  – ochránci přírody a tělesně postižení
 13. Diskuze

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 2.2.2021

Svěšeno z úřední  desky dne: 

Schválený rozpočet obce Smědčice na rok 2021

 

Schválený rozpočet 2021 §.

VV – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

uzavření mostu Liblín

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
4.12.2020 spis.zn.: MeRo/32665/OD/20 Bla
č.j. dokumentu: MeRo/33224/OD/20
Helena Blažková
371 706 325
helena.blazkova@rokycany.cz
14.12.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň,
kterou zastupuje společnost SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21
Líně (dále jen „žadatel“), se souhlasem dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
stanoví
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu z důvodu
havarijního stavu mostu – dopravně inženýrské opatření v rámci úplné uzavírky silnice č. II/232 na
mostě ev.č. 232-007 přes řeku Berounku u městyse Liblín pro vozidla nad 5 t včetně objízdné
trasy pro vozidla nad 5 t v územním obvodu obce s rozšířenou působnosti. Objízdná trasa je vedena
po silnici č. II/201, I/27, II/180 a II/233 po trase Kralovice – Plasy – Kaznějov – Třemošná – Chrást –
Smědčice – Sedlecko – Všenice – Břasy, obousměrně.
Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky pozemní
komunikace příslušným silničním správním úřadem.
Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného společností SAFEROAD
Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21 Líně, datum 30.11.2020, a to v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména
požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“ 3. vydání.
Odůvodnění
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu v územním obvodu obce
s rozšířenou působnosti na základě návrhu žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany. V souladu s
ustanovením § 77 odst. 5 zákona o provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Související dokumentace dopravního
značení není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí v
kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od
7.30 do 16.30 h, ostatní dny po domluvě.
Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany a dotčených obcí – městys Liblín,
obec Smědčice, obec Bušovice, obec Všenice, obec Břasy, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Opatření bude vyvěšeno na úřední desce a na www.rokycany.cz.
Č.j. MeRo/33224/OD/20 str. 2
Poučení
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze podat do jednoho roku od účinnosti opatření obecné
povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Datum zveřejnění na úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšen dne: Sejmuto dne:
……………………………….. ……………………………….
V elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
…………………………………. ……………………………………
Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, kterou zastupuje
SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21 Líně
Městys Liblín, IDDS: yghay7g
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Obec Všenice, IDDS: dxdavvx
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid
dotčené správní úřady
Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, Úz. odbor Rokycany, DI // č.j. KRPP-133765/ČJ-2020-030806
dotčená obec ke zveřejnění na úřední desce:
město Rokycany
městys Liblín
obec Smědčice
obec Bušovice
obec Všenice
obec Břas

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 21.12.2020 v 17.30

 

                              Oznámení                     

                            

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

 

se koná v pondělí 21.12.2020 od 17.30 hodin   v  Obecním domě

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení rozpočtu na rok 2021
 5. Pachtovní smlouva  – Osecká zemědělská
 6. Smlouva s obcí Bušovice  napojení kanalizace obce Smědčice na ČOV  v Bušovicích
 7. Prodloužení smlouvy  na výpůjčku nemovitosti – vybudování komunikace
 8. Dělení pozemku
 9. Směna pozemků
 10. Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad – aktualizace
 11. Různé – webové stránky obce, finální vzhled chodníku, změna odpovědné osoby Klubu občanů…..
 12. Diskuse       

 

                                                                       starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na ÚD  el.ÚD :11.12.2020

Sejmuto z ÚD:

Záměr obce dát do výpůjčky nemovitý majetek – pozemky za účelem vybudování komunikace

Obec Smědčice

Smědčice 32, 338 24 p. Břasy

e-mail:podatelna@smedcice.cz

DS: ceway9p

 

 Výpůjčka nemovitosti

 

Oznámení obce Smědčice o záměru obce vypůjčit   nemovitý majetek ve vlastnictví obce

 

V souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr dát do výpůjčky  (za účelem vybudování komunikace ) tyto pozemky:  p. č. 515/7 (43 m²,orná půda), p. č. 515/8 (575 m², orná půda),  p. č. 513/4 (144 m², orná půda)  p. č. 513/7 (144m²,zahrada),   p. č. 510/4 (404m²,ostatní plocha),  p. č. 510/2 (ostatní plocha), p. č. 515/52 (279m², orná půda) a  p. č. 510/1(1130m², ostatní plocha), vše v k.ú.  Smědčice, ve vlastnictví obce Smědčice, zapsané na listě vlastnickém č. 1001

 

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu níže uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do  21. 12. 2020 17 hodin  (datum a čas doručení, ne podání na poště).

 

UPOZORNĚNÍ:

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

Ve Smědčicích   5.12.2020

 

                                                               Jana Šrédlová – starostka obce

 

Vyvěšeno na ÚD a el.ÚD:  5.12.2020

Sejmuto z ÚD:

 

Záměr mapa komunikace

Návrh rozpočtu obce Smědčice na rok 2021

návrh rozpočtu 2021 (1)

Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00573850
       
Návrh rozpočtu 2021
       
Daňové příjmy
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
  1111 Daň ze závislé činnosti 750
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 15
  1113 Daň vybíraná srážkou 80
  1121 Daň z příjmu právnických osob 700
  1211 Daň z přidané hodnoty 1500
  1511 Daň z nemovitosti 230
  1381 Daň z hazardních her 20
    Celkem příjmy z daní 3295
  1341 Poplatek ze psů 9
  1337 Poplatek za komunální odpad 158
  1361 Správní poplatky 3
    Celkem příjmy – poplatky 170
    CELKEM – příjmy daňové 3465
       
       
Nedaňové příjmy
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 20
6310 2141 Příjem z úroků  ZBÚ 1
2321   Příjmy (plán obnovy kanalizace) 37,5
3319   Ost. záležitosti kultury 1
6171   Činnost obce ostatní příjmy 10
    Celkem příjmy  69,5
    CELKEM 69,5
       
       
Přijaté transfery a dotace
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
  4112 Transfer ze státního rozpočtu 68
    Celkem příjmy – transfery 68
    CELKEM 68
       
       
    PŘÍJMY celkem 3 603
       
Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00573850
       
Návrh rozpočtu 2021
       
Výdajová část
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
2212   Silnice 1775
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 16
2310   Pitná voda  363
2321   Odpadní voda – kanalizace 1200
2333   Úpravy drobných vodních toků 200
3319   Ostatní záležitosti kultury 4
3399   Ostatníí kultura – akce 51
3421   Volný čas dětí a mládeže 2
3631   Veřejné osvětlení 140
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 180
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 70
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 108
5212   Ochrana obyvatelstva 50
5512   Požární ochrana – dobrovolná část 10
6112   Zastupitelstvo obce 803
6171   Činnost místní správy 410
6402   Finanční vypořádání minulých let 16,5
6409   Ostatní činnosti 27
    CELKEM 5430,5
       
       
    VÝDAJE celkem 5 431
       
       
       
    Rekapitulace, financování  
    Příjmy celkem 3 603
    Výdaje celkem 5 431
    rozdíl ( saldo) -1828
       
    Finanční prostředky z minulých let -1828
    Financování -1828
       
       
       
    Rozpočet pro rok 2021 je schválen jako schodkový, rozdíl bude hrazen z přebytku
    zdrojů minulých let.  
       
       
       
       
    Vyvěšeno na úřední desce dne   
    Vyvěšeno na elektronické desce dne  
       
      Jana Šrédlová
      starostka obce