Úřední deska

Návrh závěrečného účtu obce Smědčice za rok 2022

Závěrečný účet 2022 návrh

výkaz z a z 12_2022
rozvaha 12_2022
FIN 12_2022
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozhodnutí vodovodní a kanalizační přípojky

Rozhodnutí vodovod přípojky

Zahájení územního řízení Bušovice a Smědčice – vodovodní a kanalizační přípojky; veřejná část“

Bušovice a Smědčice - vodovodní a kanalizační přípojky; veřejná část“

Informace o výběru místních poplatků za komunální odpad, psy a stočné

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti, na OÚ Smědčice  v úředních hodinách v úterý  17- 19 hodin, 

bankovním převodem (cca 2 pracovní dny před vyzvednutím  nálepek na popelnice), na účet 19022381/0100, VS – číslo popisné,  do zprávy pro příjemce –  příjmení + druh platby (popelné, stočné, pes).

Za vývoz popelnic

Od roku 2022 má povinnost platit poplatky za KO každý vlastník nemovitosti, kdo platí poprvé, musí vyplnit Ohlášení plátce poplatku ( formulář najdete pod informací), je možné přinést na OÚ již vyplněný.

 

52 vývozů   4835,- Kč  každý týden v pondělí

41 vývozů   3813,- Kč  říjen až duben každý týden, květen až září  jednou za 14 dnů

26 vývozů   2418,- Kč  liché týdny v pondělí

12 vývozů   1116,- Kč   jednou za měsíc, vždy poslední pondělí

11 vývozů   1023,- Kč  letní svoz květen až září  jednou za 14 dnů

jednoráz         93,- Kč  

Ohlášení plátce poplatku

 

Za držení psů

Platí se od 3 měsíců věku psa. Poplatek za prvního psa 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč .

Přihláška psa

 

Stočné

Platí každý, kdo má nemovitost napojenou na jednotnou obecní kanalizaci (odvádí srážkovou nebo odpadní vodou),po podepsání smlouvy s obcí (smlouvu najdete pod informacemi).

Poplatek na rok 2023 je stanoven na 300,- Kč + DPH za nemovitost.

 

 

Smlouva+kanalizace

 

Podminky odvádění odpadních vod

Rozpočtové opatření č.5/2022

RO 5_2022 (1)

Zasedání zastupitelů obce Smědčice 17.1.2023 od 18.30 hod.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  17.1.2023 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Program stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje
  5. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému nakládání s odpady
  6. Komise VŘ na TDI a BOZP (vodovod, kanalizace)
  7. Změny V5 na TDI a BOZP (vodovod, kanalizace)
  8. Stočné
  9. Vlajka Tibet
  10. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  10.1.2023

Sejmuto z ÚD:

Volba prezidenta – zvláštní způsob hlasování oprávněných voličů při izolaci s covid -19

Volba prezidenta - telefonní čísla na KÚPK