10. Závěr

Zpracovaný program obnovy vesnice je dlouholetý program, který nic nenařizuje, nýbrž nabízí pomoc a spolupráci při hledání harmonického rozvoje vesnice.

Program v žádném případě není krátkodobá záležitost, která slouží jen k okamžitému vyřešení některých dílčích problémů. Je zaměřen na různorodé akce, které směřují k celkovému rozvoji vesnice. Přitom jsme považovali za důležité, aby v něm byly obsaženy i akce investičně nenáročné a snadno realizovatelné. Pro tyto drobné akce s bezprostředním efektem bude nutno získat širší okruh obyvatel, kteří nedočkavě vyhlížejí konkrétní výsledky.

Poměrně velké problémy v celé obci spatřujeme s technickým vybavením. Jedná se zejména dobudování vodovodu, splaškové kanalizace a provedení plynofikace obce a jejich částí. Tyto investice považujeme z dlouhodobého hlediska za rozhodující, protože technická infrastruktura limituje další rozvoj obce.

Aby byl program opravdu úspěšný a přinesl do obce oživení, je nutné maximálně aktivizovat co možná nejvíce obyvatel a pokud možno je zapojit při realizaci jednotlivých akcí programu. Všichni občané by měli vědět, proč se program v obci připravoval, co je jeho cílem a jak se jich osobně dotkne. Teprve poté je možno začít s aktivnějšími spolupracovat a řešit jednotlivé problémy a tím naplňovat akce programu.

Zpracovaný program je dokument otevřený a bude ho možno dle potřeby doplňovat o další akce, které budou mít příznivý vliv na další rozvoj obce.

Věříme, že se provedením akcí programu přispěje ke zlepšení celkové situace vesnice, čemuž přejeme hodně úspěchů.

3. Návrh řešení

3.1. Hlavní zásady, kterė byly přijaty pro zpracování

 • přednostně upravit ústřední prostor obce – náves, která je vizitkou obce
 • dokončit charakteristické rysy návsi a ohleduplně do ní začlenit nové objekty
  včetně drobné architektury
 • rozložení domů a provozů by mělo omezovat negativní vlivy, jako hluk, prašnost
  popř. exhalace z výrobních provozů, dopravních nebo jiných zařízení obvzláště
  ze zemědělských provozů
 • postupně realizovat čištění odpadních vod, umístění el. vedení nízkého napětí,
  telefonu, případně veřejného osvětlení a rozhlasu do podzemních kabelů
 • zachování resp. doplnění střední a vysokė zeleně po obvodu obce, ale i v centru
  a v celém katastru obce
 • řešit úpravy veřejných prostranství včetně veřejného osvětlení a vhodně
  umístěného mobiliáře
 • řešit veřejnou zeleň jako jsou solitéry, stromové křoviny, živé ploty, trávníky,
  záhony květin a pod.
 • při rekonstrukcích, adaptacích stejně jako při výstavbě nových obytných objektů,
  zachovávat tradiční charakter sídla (stavební čáry, vzdálenost mezi objekty
  sousedních budov, tvary a sklony střech, stavební materiál, ploty a pod.)
 • zmírnit nepříznivé působení některých objektů výsadbou vysoké zeleně nebo
  střední zeleně

2. Úvod

Referát regionálního rozvoje Okresního úřadu v Rokycanech zpracoval a pro obec Smědčice v roce 1999 vydal tzv. „Program obnovy vesnice pro obec Smědčice“. Vybrané části z tohoto zhruba 120 stránkového materiálu vám budeme postupně přinášet. Celý dokument je k nahlédnutí v OÚ.

2.2. Hlavní cíle obecního charakteru

Na základě provedeného rozboru současného stavu ve spolupráci se
zastupitelstvem obce a občanů obce se stanoví tyto cíle obecního charakteru:

 • postupně zajišťovat zvyšování atraktivity obce z hlediska bydlení, vybavení,
  celkového prostředí a pracovních příležitostí
 • funkční a stavební přizpůsobování obce novým rozvojovým tendencím (podpora
  drobné výroby, podpora podnikatelů, zřizování nových služeb apod.)
 • omezení migrace obyvatel
 • zvelebení středu obce jako i všech důležitých prostorů v obci
 • dobudování veřejných a soukromých zařízení, občanského vybavení, zejména
  zkvalitnění celkové zásobovací situace a služeb
 • nabídka vhodných lokalit pro výstavbu nových rodinných domků
 • zlepšení životního prostředí v intravilánu obce a v blízké krajině

2.3. Obnova a další rozvoj zahrnuje

 • obnovu stávajícího bytového fondu
 • obnovu a zlepšení občanských a technických zařízení
 • ochrana a tvorba životního prostředí
 • zlepšení společenského a kulturního života
 • rozvoj a obnova krajiny a všech přírodních složek

Tento výčet v žádném případě neznamená, že všechny navrhované úpravy a
zlepšení se budou provádĕt najednou, naopak při nedostatku finančních prostředků
(jak obecních, tak ve formě dotací i sponzorských příspěvků) bude nutno řádné si
stanovit priority navrhovaných zlepšení.

I když současné zastupitelstvo bylo voleno pouze na čtyři roky, tak výsledek jejich
práce bude obec ovlivňovat ještě mnoho dalších let. Z tohoto důvodu považujeme za
podstatné, aby starosta a členové zastupitelstva i přes množství naléhavých a
každodenních úkolů si našli čas a pokusili se společně i s nejširším okruhem obyvatel
obce formulovat základní cíle své politiky, cíle rozvoje obce.

Zpracovaný program obnovy vesnice je nutno považovat za dokument otevřený,
který bude nutno průběžně upřesňovat o další nové a potřebné akce, které budou
přispívat ke zlepšení vzhledu obce, lepšímu vybavení, ke zlepšení okolní krajiny
a ke zlepšení společenského, kulturního a hospodářského života obce.

Program má za úkol podnítit a podporovat obyvatele obce a její
samosprávu k tomu, aby pokud možno vlastními silami o obnovu a další rozvoj
usilovali.

Program řeší prostorově estetickou stránku přírodního prostředí obce a jejího
okolí. Dotýká se zachování, obnovy a údržby venkovské zástavby, úpravy veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické indrastruktury, ochrany a kultury krajiny.