Úřední deska

VV – zahájení řízení o změně stavby před dokončením

VV – zahájení řízení – změna stavby před dokončením [.pdf, 2.4 MB]

Závěrečný účet MR Radnicko za rok 2019

Závěrečný účet Mikroregionu Radnicko za rok 2019 – NÁVRH [.pdf, 120 KB]

Příloha [.pdf, 1 MB]

Rozvaha [.pdf, 85 KB]

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu [.pdf, 397 KB]

Zpráva auditora [.pdf, 439 KB]

Výkaz zisku a ztráty [.pdf, 78 KB]

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 16. 6. 2020

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se bude konat v Obecním domě 16. 6. 2020 od 16 hodin.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Schválení ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Účetní závěrka , závěrečný účet obce za rok 2019
 5. Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ uložení kNN  p.č. 910
 6. Cenové nabídky na projekt vodovodu + smlouva o dilo
 7. Pozemky obce + pachtovní smlouva
 8. Různé
 9. Diskuze

    

                  Jana Šrédlová, starostka obce Smědčice

Vyvěšeno na El. ÚD  7. 6. 2020

Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu, objízdná trasa v rámci stavby Chrást, rekonstrukce křižovatky silnic II/180 a II/233

V době od 15.6.2020 do 31.10.2020 je objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 t vedena ve správním obvodu ORP Rokycany obousměrně po silnicích II/233, II/232 a II/605, tj. obcemi Smědčice – Sedlecko – Střapole – Všenice – Stupno – Břasy – Bezděkov – Březina – Osek – Rokycany – Ejpovice.


Příloha:
Opatření obecné povahy – objížďka Chrást [.doc, 6.83 MB]

Návrh závěrečného účtu obce Smědčice za rok 2019

Závěrečný účet 2019 [.doc, 76 KB]

Výkaz FIN 1220 [.pdf, 68 KB]

Výkazy k účetní závěrce [.pdf, 156 KB]

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 [.pdf, 1,8 MB]

Záměr obce dát do výpůjčky místní pohostinství

Obec Smědčice

Smědčice 32, 338 24 p. Břasy

e-mail:podatelna@smedcice.cz

DS: ceway9p

Oznámení obce Smědčice o záměru obce vypůjčit nemovitý majetek ve vlastnictví obce

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr vypůjčit od 15.5. 2020 místní  malé pohostinství, část nemovitosti – budovy Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice,zapsané na listě vlastnickém č. 1001 pro KÚ Smědčice

prostory:

pohostinství cca (39,5 m²) a kuchyňka cca (6,5 m²) vč. vnitřního vybavení,

sklad cca (16 m²), letní terasu s posezením, společné prostory včetně WC

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu níže uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 14. 5. 2020 (datum doručení, ne podání na poště).

Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, záměr budoucího využití nemovitosti, včetně představ zájemce o provedení případných stavebně technických úprav nemovitosti souvisejících s jejich budoucím využití a jejich financování, o době výpůjčky

Prohlídka nabízených prostor  pohostinství je možný domluvit na tel. čísle 724 181 354

UPOZORNĚNÍ: Energie bude hradit vypůjčitel, vytápění přímotopy a krbovými kamny

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Ve Smědčicích  30.4.2020                                                                Jana Šrédlová – starostka obce

 

záměr pohostinství mapa

 

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 4. 5. 2020 v 18 hodin

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se uskuteční v pondělí 4. 5. 2020 od 18 hodin v Obecním domě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Rámcová smlouva s Plzeňským Prazdrojem a.s.   
 5. Výsledek přezkumu hospodaření obce auditory Plzeňského krajského úřadu
 6. Smlouva o spolupráci s obcí Bušovice na společném zadání projektu na zásobování vodou
 7. Žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí z.s.
 8. Diskuze 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 4. 2020

Svěšeno z úřední desky dne: