Úřední deska

VV- návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

VV - návrh Aktualizace č.3 zásad územního rozvoje PL. kraje

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace (dopravní obslužnost)

Smlouva dotace dopravní obslužnost 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Minimální počet členů OVK, Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Smědčice, 338 24 Smědčice 32

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

v obci Smědčice 

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se           budou konat ve dnech   8. a 9. října 2021

 stanovuji

 dle  ustanovení § 14c  písm. c)  zákona o volbách  do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

minimální počet členů okrskové volební komise : čtyři

 

Ve Smědčicích dne 25. 7. 2021                        Jana Šrédlová, starostka obce Smědčice

 

 

 

———————————————————————————————————————————————

Poskytnutí informací o počtu a sídlech okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Obecní úřad Smědčice                                                                                       Smědčice  25.7.2021

Smědčice 32

338 24   p. Břasy 1

 

Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 8. a 9. října 2021

 

Dle § 14 c odst.1 písm. f  zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku:

V obci Smědčice je 1 volební okrsek, se sídlem Smědčice 32

 

 

                                                                               Jana Šrédlová

                                                                               starostka obce  

 

 

 

 

Zasedání zastupitelů obce 9.7.2021

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční  v pátek 9.7.2021 od 16 hodin v Obecním domě.

Program:

1.Určení zapisovatele

2.Volba ověřovatelů

3.Schválení programu

4.Smlouva o uložení odpadu s Rumpold s.r.o.

5. Smlouva s městem Plzeň o výpůjčce pozemků

6.Diskuze

 

                                         Jana Šrédlová, starostka obce

Vyvěšeno na ÚD 2.7.2021

Zasedání zastupitelstva 15.6.2021

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční 15.6.2021 od 18.30 hodin

Program: 1. Určeni zapisovatele

                  2. Volba ověřovatelů

                  3. Schválení programu

                  4. Schválení závěr.účtu a účetní závěrky

                  5.Schválení projektu vodovod, kanalizace

                  6.Dodatek ke smlouvě č.2 s firmou Asseco

                  7. Smlouva o omezení užívání nemovitosti 

                  8. Diskuze

 

 

                              Jana Šrédlová, starostka obce

 

Vyvěšeno na ÚD a El.ÚD:  8.6.2021

Sejmutí z ÚD:

 

                            

 

Závěrečný účet obce Smědčice za rok 2020 – návrh

Závěrečný účet 2020 návrh

Výkazy 2020 - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha (1)

 

Zpráva o přezkumu hospodaření 2020
FIN 2-12_2020

Zasedání obecního zastupitelstva 4.5.2021 v 18.30 hod

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   4. 5.2021 od 18.30 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost Plzeňský kraj 2021
 5. Nabídka na pacht pozemku p.č. 417 v k.ú.Smědčice + pachtovní smlouva
 6. Pachtovné uhrazené zpětně
 7. Žádost o příspěvek na Linku bezpečí a Domov plzeňské hospicové péče
 8. Projekt napojení  na vodovod + projekt splaškové kanalizace Smědčice
 9. ČEZ – Smlouvy o sml. budoucích k napojení přečerp. stanic splaškové kanalizace
 10. Chodník – konečná úprava, projektový dozor
 11. Stočné 2020
 12. Oprava cest
 13. Oprava odtoku vodní nádrže
 14. Dělení pozemku p.č. 507/5 v k.ú. Smědčice
 15. Diskuze

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 27.4.2021

Svěšeno z úřední  desky dne: