Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  17.1.2023 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Program stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje
  5. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému nakládání s odpady
  6. Komise VŘ na TDI a BOZP (vodovod, kanalizace)
  7. Změny V5 na TDI a BOZP (vodovod, kanalizace)
  8. Stočné
  9. Vlajka Tibet
  10. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  10.1.2023

Sejmuto z ÚD: