Informace

Situace kolem kanalizace v obci Smědčice

Obecní úřad Smědčice, Smědčice 32, 338 24 

                          

Vážení spoluobčané,

Zastupitelé obce Smědčice se rozhodli pozvat Vás hlasovat v místním referendu  (souběžně s volbami 8. a 9. 10.2021 ve volební místnosti), o tom,  zda zbudovat kromě vodovodu (který bude vybudován v každém případě)  i splaškovou kanalizaci. Naši obec čeká velké rozhodnutí, Vaše hlasování je velmi důležité!!!

 

Obec musí  nechat dělat 4x ročně rozbory odpadní vody, které  bohužel několikanásobně překračují povolené hodnoty a dostala výstrahu od inspekce životního prostředí, že pokud se kvalita vody nezlepší, bude obec pokutována až do výše statisíců korun. Kvalita odpadní  vody je nevyhovující i  v lokalitách, kde jsou pouze DČOV.

 

Vzhledem k těmto skutečnostem, se zastupitelé rozhodli nechat zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu ČOV  a splaškové kanalizace, která by vše vyřešila.

 

ALE: Vybudování vodovodu bude stát 52 mil Kč, kanalizace včetně ČOV  bude stát 75 mil Kč, dohromady 127 mil. Kč bez DPH.

Dotace bude nejvýše 70%. Obec se bude muset stát plátcem DPH a z vlastních prostředků může uhradit 10 mil. kč. Obec by si proto musela půjčit cca 30 mil. Kč a zadlužit se tak na cca 25 let.

 

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obce dosažených v roce 2019 a v roce 2020

 

 

ROK 2019 ROK 2020
Příjmy celkem 4 662 496,97 Kč 4 839 817,64 Kč
Výdaje celkem 2 662 207,28 Kč 2 948 026,81 Kč
SALDO 2 040 289,69 Kč 1 891 790,83 Kč

Přehled financování úvěru z Komerční banky:

  • DÚ – 25 let, z toho doba čerpání 2 roky a doba splácení 23 let (276 splátek)
  1. Výše úvěru 30 mil. Kč  – předpokládaná výše splátky 108.695,- Kč, tj. 1.304 tis. Kč/rok + 2 % úrok
  2. Výše úvěru 40 mil. Kč – předpokládaná výše splátky 144.928,- Kč, tj. 1.739 tis. Kč/rok + 2 % úrok

 

  • DÚ – 27 let, z toho doba čerpání 2 roky a doba splácení 25 let (300 splátek)
  1. Výše úvěru 30 mil. Kč  – předpokládaná výše splátky 100.000,- Kč, tj. 1.200 tis. Kč/rok + 2 % úrok
  2. Výše úvěru 40 mil. Kč – předpokládaná výše splátky 133.330,- Kč, tj. 1.600 tis. Kč/rok + 2 % úrok

 

1) Pokud se kanalizace vybuduje

 

Přípojky od hlavního řadu k hranicím pozemků uhradí obec, od hranice pozemku pak majitelé nemovitostí.

V několika případech nejde nemovitost napojit spádově a tam bude muset mít majitel kanalizaci tlakovou, to znamená, vlastní čerpadlo.

Stávající ČOV, jímky a septiky se nebudou smět dále používat, výjimka bude povolena pouze tam, kde se nebude možné z technických nebo finančních důvodů připojit.

Počet napojených občanů na kanalizaci rozhoduje o výši stočného – čím více připojených  lidí, tím nižší stočné. Nyní nemůžeme vypočítat jeho přesnou výši, ale bude to několik tisíc korun ročně/domácnost. Za to Vám odpadne starost a péče o domácí ČOV nebo vývozy septiků či jímek, kontroly ze životního prostředí

 

2) Pokud se kanalizace nevybuduje:

 

Obec bude  nadále zodpovídat za kvalitu vypouštěných odpadních vod, které jsou stále nevyhovující a bude  nucena uzavřít s občany smlouvu o vypouštění odpadních vod, vybírat stočné na opravy stávající kanalizace (stočné doposud hradila z rozpočtu obce, protože bez toho nedosáhne na  dotace na vodohospodářské stavby a jejich opravy). Toto stočné  bude pravděpodobně nižší než v případě vybudování kanalizace, vychází se z nákladů na opravy a provoz  kanalizace za minulý rok.

Obec bude nucena kontrolovat kvalitu odpadních vod vypouštěných občany, proto bude požadovat rozbory odpadní vody, bude mít právo ukládat finanční sankce za nedodržování podmínek daných smlouvou.

 

Občanům bude možné přispět na výměnu septiků a jímek za ČOV nebo jinak finančně zvýhodnit občany, kteří budou náležitě nakládat s odpadními vodami, ale kvalita odpadní vody tím nemusí být zajištěna.

 

                                                                                                        Za zastupitele   Jana Šrédlová   

 

Rozpočtové opatření 3/2021

  Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy    
  IČ: 00573850      
           
  Rozpočtové opatření č. 3/2021 k provedení změny v rozpočtu na rok 2021    
           
  Výdajová část      
  paragraf Položka Slovní označení Kč (zvýšení) Kč (snížení)
  2212 6112 vybudování nového chodníku – vícepráce + změna materiálu  125 000,00    
  Celkem     125 000,00   0,00  
           
      více výdajů o  125 000,00  
           
  Vyhotovila Veronika Dolejšová dne 14. 9. 2021. 
           
  Ve Smědčicích dne      
        Jana Šrédlová   
        starostka obce  
           

Oznámení o konání místního referenda

  1.                                                            OZNÁMENÍ

 

                                o době a místě konání místního referenda

 

Starostka obce Smědčice oznamuje, že místní referendum vyhlášené Zastupitelstvem obce Smědčice dne 14.9.2021 usnesením č. 37/21 dle ustanovení §14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a                              změně některých zákonů se uskuteční:

 

                      v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin

                                                     a

                      v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin,

 

                                         místem konání  místního referenda je:

 

       OBECNÍ DŮM, Smědčice 32, 338 24   volební místnost 1. volebního okrsku

 

Otázka navržená k rozhodnutí k místnímu referendu zní:
 
Má obec Smědčice vybudovat kromě vodovodu i splaškovou kanalizaci s přečerpáváním do ČOV nad Smědčicemi,  a tím vyřešit dlouhotrvající problém s nevyhovující odpadní vodou, i když to zastaví další investice obce na cca 25 let z důvodu zadluženosti?
 

Voliči bude umožněno hlasování do poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným               občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, pokud má trvalý pobyt v obci náležející do obvodu příslušného volebního okrsku.

 

Voliči obdrží hlasovací lístek pro volbu v místním referendu ve volební místnosti.

 

Ve Smědčicích dne 22.9.2021

                                                                                                           Jana Šrédlová  

                                                                                                        starostka obce Smědčice

Oznámení o konání voleb 8. a 9. 10. 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR

 

podle § 15, odst. 1 zákona    zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR  a o změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon)

                                                                    oznamuji že :

  • Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  se uskuteční :

             v pátek 8.října  2021     od 14.00 hodin do 22.00 hodin

             v sobotu 9. října 2021   od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

  • Místem konání voleb v obci Smědčice je volební místnost v Obecním domě, Smědčice č.p. 32

 

 

 

 Ve Smědčicích 17.9.2021                                                 Jana Šrédlová

                                                                                              starostka obce

 

 

Místo a čas voleb 2021

Cvičení FitPainFree

Svoz nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení 21.9.2021 17- 19 hod.

Svoz proběhne v úterý 21.9.2021 od 17 do 19 hodin v bývalé hasičárně u Obecního úřadu. 

 

Nebezpečné odpady:

Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.

Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry

Motorové a ostatní oleje

Olejové filtry

  

Pneumatiky:

-osobní, /pokud je to možné bez disků / 

NE – nákladní,traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol,

 

Použité elektrozařízení: 

-malé spotřebiče  – vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.

                            – TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.

– velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné  trouby, el. sporáky,

– chladící zařízení  – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

 

Spotřebiče musí být kompletní !!! 

 

Ostatní:

 

Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky        NE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!

 

Olověné akumulátory

 

 

Svatováclavská pouť