Informace

Schválený závěrečný účet obce za rok 2020

Závěrečný účet 2020 schválený

VV – oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Rokycany

VV oznámení o zahájení 5. aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Rokycyny

Zasedání zastupitelstva 15.6.2021

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční 15.6.2021 od 18.30 hodin

Program: 1. Určeni zapisovatele

                  2. Volba ověřovatelů

                  3. Schválení programu

                  4. Schválení závěr.účtu a účetní závěrky

                  5.Schválení projektu vodovod, kanalizace

                  6.Dodatek ke smlouvě č.2 s firmou Asseco

                  7. Smlouva o omezení užívání nemovitosti 

                  8. Diskuze

 

 

                              Jana Šrédlová, starostka obce

 

Vyvěšeno na ÚD a El.ÚD:  8.6.2021

Sejmutí z ÚD:

 

                            

 

Dětský den

Plánovaná odstávka elektřiny 23. 6. 2021 v čase 7:30 – 12:00 hodin

Odstávka elektřiny 23.6.2021

Veřejná vyhláška – Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek

Opatření obecné povahy - Labe MZe
VV - oznámení o návrzích opatření obecné povahy, výzva k uplatnění připomínek MZe Labe

Závěrečný účet obce Smědčice za rok 2020 – návrh

Závěrečný účet 2020 návrh

Výkazy 2020 - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha (1)

 

Zpráva o přezkumu hospodaření 2020
FIN 2-12_2020