Informace

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v pondělí 26.9. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Projednání cenových nabídek na poz. p.č.109 v k.ú. Smědčice
 5. Různé
 6. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 19.9. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s upozorňují na změny v tarifech od 1.1.2012

Základní informace k novým tarifům:

SENIOŘI A DŮCHODCI:

– od 1. 1. 2012 zaniká nárok na bezplatnou přepravu pro občany ČR nad 70 let a občany s trvalým pobytem v ČR nad 70 let
Možné varianty odbavení pro seniory nad 70 let (od 1. 1. 2012):

1.    Jsem držitel Plzeňské karty – mohu si na období od 1. 1. 2012 pořídit „zvýhodněnou časovou předplatnou jízdenku“ za 300,- Kč / rok.
Zvýhodněný tarif za 300,- Kč je pohyblivý – to znamená na 365 dní – mohu si jej pořídit kdykoliv v průběhu roku a bude mi platit na 365 dní.

2.    Jsem držitel Plzeňské karty, nemám předplatné, ale mohu využívat od 1. 1. 2012 zlevněné jednotlivé jízdné.

3.    Nejsem držitel Plzeňské karty, musím od 1. 1. 2012 platit plnocenné jednotlivé jízdné.

Pokud nejsem držitelem Plzeňské karty, mohu si ji v období od 23. 9. do 18. 11. 2011 pořídit ZDARMA (mimo toto období za 170,- Kč *) a využívat jejích výhod. (Tato nabídka platí pouze pro osoby starší 70 let a pro osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně)

* – při prvním vystavení PK pro seniory od 60 let a s trvalým bydlištěm na území města Plzně je sazba  80,- Kč

Co potřebuji k vyřízení žádosti o Plzeňskou kartu, pokud jsem starší 70 let?

– občanský průkaz
– 1 x průkazovou fotografii v originálu o rozměrech 35 x 45 mm
– vyplněnou Žádost o vydání Plzeňské karty
– podepsané Podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty

Možné varianty odbavení pro osoby pobírající starobní důchod do 70 let (od 1. 1. 2012):

1.    Jsem držitel Plzeňské karty – mohu si na období od 1. 1. 2012 pořídit „zlevněnou časovou předplatnou jízdenku“ na 380 dnů, 190 dnů nebo volnou na 1-123 dnů.
2.    Jsem držitel Plzeňské karty, nemám předplatné, ale mohu využívat od 1. 1. 2012 zlevněné jednotlivé jízdné.
3.    Nejsem držitel Plzeňské karty, musím od 1. 1. 2012 platit plnocenné jednotlivé jízdné.

Pokud nejsem držitelem Plzeňské karty, mohu si ji v období od 23. 9. do 18. 11. 2011 pořídit ZDARMA (mimo toto období za 170,- Kč *) a využívat jejích výhod. (Tato nabídka platí pouze pro osoby starší 70 let a osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně)

* – při prvním vystavení PK pro seniory od 60 let a s trvalým bydlištěm na území města Plzně je sazba  80,- Kč

Co potřebuji k vyřízení žádosti o Plzeňskou kartu, pokud jsem mladší 70 let?

– občanský průkaz
– 1 x průkazovou fotografii v originálu o rozměrech 35 x 45 mm
– vyplněnou Žádost o vydání Plzeňské karty
– podepsané Podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty
– potvrzení od OSSZ o pobírání starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně

MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ:

Od 1. 1. 2012 zaniká nárok na zlevněné předplatné pro tuto skupinu cestujících.

Nárok na přepravu za zlevněné jednotlivé jízdné zůstává pro rodiče (myšleno v jednotném čísle) doprovázejícího alespoň jedno dítě ve věku do 6 let.

DRŽITELÉ JANSKÉHO PLAKETY:

Od 1. 1. 2012 zaniká nárok na bezplatnou přepravu pro držitele Janského plakety (Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského)

Možné varianty odbavení pro držitele Janského plakety (od 1. 1. 2012):

1. Jsem držitel Plzeňské karty, nepobírám starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a mohu využívat zlevněné časové předplatné
2. Jsem držitel Plzeňské karty, pobírám starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a mohu využívat zvýhodněné časové předplatné (300,- Kč / rok)
3. Jezdím na jednotlivé jízdné – musím využít plnocenné jednotlivé jízdné

Podmínky vydávání Plzeňské karty zdarma

O Plzeňskou kartu zdarma si můžete podat žádost v Zákaznickém centru PMDP, a.s. na Denisovo nábřeží 12 v Plzni.
Při využití možnosti vydání Plzeňské karty zdarma je lhůta na vydání Plzeňské karty 20 pracovních dnů.
Pro zákazníky je připravena i možnost zaslání hotové Plzeňské karty poštou za poplatek 80,- Kč (poplatek se zaplatí při podání žádosti). Při využití této služby se prodlouží doba dodání Plzeňské karty o 5 pracovních dnů.

Podrobnosti včetně všech tarifů lze nalézt v Nařízení statutárního města Plzně č. 9/2011.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

proběhne dne 13.10.2011 v době od 15:40 do 15:55 ve Smědčicích na návsi. Více informací v letáku.

Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

Obecní úřad Smědčice
33824 Smědčice 32
IČO 573850

OZNÁMENÍ

o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

OBEC SMĚDČICE

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje svůj záměr

PRONAJMOUT

nebytové prostory bývalé knihovny

 • část nemovitosti (budovy OÚ) – Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice zapsaných na LV č.1001 pro KÚ. Smědčice u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany
 • nebytové prostory 15 m2, bez vnitřního vybavení, se zavedenou vodou

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky písemně na Obecním úřadu ve Smědčicích, vždy v pondělí od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu výše uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 25.9.2011.

Nabídka musí obsahovat: údaje o zájemci, záměr budoucího využití nebytových prostor, včetně představ zájemce o provedení případných stavebně technických úprav, souvisejících s budoucím využitím nebytových prostor a jejich financováním, údaje o výši nájemného a o době nájmu.

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Ve Smědčicích 2.9.2011

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce obce: 2.9.2011

Sejmuto z úřední desky dne:

Oznámení o záměru prodat pozemek

Obec Smědčice

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850

Smědčice dne 1.9.2011

Oznámení o záměru prodat pozemek

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 ,odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích, v platném znění a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 29.8.2011,

záměr prodat pozemkovou parcelu

č.p. 109, druh pozemku:ostatní plocha,způsob využití:ostatní komunikace, o výměře 187 m2 v k.ú. Smědčice,

v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Rokycany.

Přes pozemek vede obecní kanalizace.

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo, se k tomuto záměru vyjádřit písemně,

Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Zájemce bude vybrán do konce měsíce září 2011.

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

Jana Šrédlová

starostka obce

Vyvěšeno dne: 2.9.2011

Svěšeno dne:

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 29. 8. 2011 v 19.00 hodin
ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Pronájem prostor bývalého kosmetického salonu
 5. Vyjádření k pasportu stavby na pozemku p.č. 440
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene pro spol. ČEZ na pozemku p.č. 433/33 KN
 7. Cenové nabídky nového potrubí přítoku koupaliště – výběr dodavatele
 8. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 110
 9. Znovu projednání odprodeje pozemku p.č. 109
 10. Rozpočtová úprava č.1
 11. Různé
  • seznámení se situací duplicitního vlastnictví č.p. 189/2 (obec Smědčice – Tekro)
  • prodloužení dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce
  • cenová nabídka na průzkum MK na pozemku 502/27
 12. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.8. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.7.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.7.2011 je k dispozici.