Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 24.6.2013 na Obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Schválení závěrečného účtu
  5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
    břemene a smlouvu o právu stavby p.č. 480/8 kNN
  6. Rozpočtové opatření č.2
  7. Různé
  8. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 17.06.2013

Svěšeno z úřední desky dne: