Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Záměr obce Smědčice dát do výpůjčky prostory bývalé hospody

Záměr obce – vypůjčka bývalé hospody [.pdf, 290 kB]

 

Obec Smědčice

Smědčice 32, 338 24 p. Břasy

e-mail: podatelna@smedcice.cz

DS: ceway9p

 

 Výpůjčka bývalé hospody Smědčice

 

Oznámení obce Smědčice o záměru obce vypůjčit nemovitý majetek ve vlastnictví obce

V souladu s ust. § 39 odst.1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr vypůjčit (za účelem setkávání místních obyvatel) cca od 16. prosince 2020 bývalé místní malé pohostinství část nemovitosti – budovy Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice

zapsané na listě vlastnickém č. 1001 pro KÚ Smědčice

prostory:

místnost na setkávání cca (39,5 m²) a kuchyňku cca (6,5 m²) obě místnosti vč. vnitřního vybavení, sklad cca (16 m²), letní terasu s posezením, společné prostory včetně WC

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu níže uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 14. 12. 2020 (datum doručení, ne podání na poště).

Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, záměr budoucího využití nemovitosti, včetně představ zájemce o provedení případných stavebně technických úprav nemovitosti souvisejících s jejich budoucím využití a jejich financování a o době výpůjčky

Prohlídka nabízených prostor je možná domluvit na tel. čísle 724 181 354

UPOZORNĚNÍ: Energie bude hradit vypůjčitel, vytápění přímotopy a krbovými kamny

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

Ve Smědčicích 20.11.2020

 

                                                               Jana Šrédlová – starostka obce   

Upozornění na podezřelý noční pohyb

Minulý týden byl v naší obci zaznamenán podezřelý noční pohyb tmavého vozu – combi a zároveň došlo k drobné krádeži z neuzamčené zahrady. Doporučujeme občanům, aby si zabezpečili vstupy ke svým nemovitostem a případný podezřelý pohyb či krádež nahlásili Policii ČR, kde je již hlášena krádež z minulého týdne.

 

Rozpočtové opatření 2-2020

RO 2_2020

 

Rozpočtové opatření č. 2/2020 k provedení změny v rozpočtu na rok 2020  
         
Výdajová část      
paragraf Položka Slovní označení Kč (zvýšení) Kč (snížení)
2212 5137 zvýšení položky DHDM 15 000,00    
2310 5169 zvýšení položky služby pitná voda 2 000,00    
2310 5171 snížení/zrušení položky opravy a udržování pitná voda   20 000,00  
2321 5169 snížení položky služby odpadní voda   10 000,00  
2321 5171 zvýšení položky opravy a udržování odpadní voda 5 000,00    
3319 5169 snížení kultura služby – Převod na 3399, 5137   13 000,00
3399 5137 zvýšení položky kultura majetek 13 000,00    
3631 5171 zvýšení položky opravy a udržování odpadní VO  35 000,00    
3631 6121 snížení položky VO stavby -> převod na 3745, 5137   30 000,00  
3723 5169 zvýšení položky svoz ostatního odpadu 6 000,00    
3745 5021 zvýšení DPP vzhled obcí 8 000,00    
3745 5137 zvýšení DHDM (majetek)vzhled obcí  30 000,00    
3745 5169 zvýšení položky služby vzhled obcí 12 000,00    
5512 5156 zrušení položky -> převod na 5321   10 000,00  
5512 5321 zřízení položky transfery obcím – PO (převod ze špatné položky) 10 000,00    
6112 5032 zvýšení položky ZP zastupitelů 30 000,00    
6112 5169 snížení položky služby zastupitelé   20 000,00  
6112 5173 snížení položky cestovné zastupitelů   14 000,00  
6171 5162 zvýšení položky pevná  7 000,00    
6171 5171 snížení položky opravy a udržování ve správě   45 000,00  
6402 5169 vratka dotace volby 2019 – převod na 5364   22 000,00  
6402 5364 vratka dotace volby 2019  21 412,00    
6409 5221 poskytnuté dotace a příspěvky  10 000,00    
6409 5169 snížení položky – převod    20 000,00  
6409 5321 neinvestiční transfer obcím (útulek) 7 000,00    
6409 5329 neinvestiční transfer MR Radnicko  18 720,00    
Celkem     230 132,00   204 000,00  
         
     více výdajů o  26 132,00  
         
         
Ve Smědčicích dne  1. 11. 2020    
      Jana Šrédlová   
      starostka obce  
         
         

Záměr obce směnit pozemky

záměr směna pozemků

Obec Smědčice

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850                

                                                                   Smědčice dne 26.10.2020                                                                                                                          

 Oznámení o záměru směnit pozemky 

Obec Smědčice  zveřejňuje podle § 39,odst.1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích,v platném znění a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 22.9.2020,

záměr směnit pozemkové parcely: 

p.č.528, ostatní plocha, zp. využití jiná plocha, o výměře 768 m², dále p.č. 509/24, orná půda  o výměře 53m² a pozemek p.č. 509/25, orná půda o  výměře 112 m² v k.ú.Smědčice,

ve  vlastnictví SB reality , zapsaných na LV 1023 

                        za pozemkové parcely 

p.č. 417, orná půda o výměře 814 m² a p.č. 418/61, orná půda o výměře 120 m² v k.ú.Smědčice,

v majetku obce Smědčice, zapsaných  na LV 10001.

       

Dle citovaného zákona mají občané právo, se k tomuto záměru vyjádřit písemně

do  15 dnů ode dne vyvěšení. 

                                                                                                             

                                                                              Jana Šrédlová

                                                                              starostka obce

                 

                                                                                                           

 

Vyvěšeno na ÚD a El.ÚD dne:26 .10.2020

 

Svěšeno dne:  

 

 

Nalezené kotě

Bylo nalezeno kotě.

Pokud by ho někdo poznal a věděl, komu patří, nechť se prosím ozve paní starostce.


Svoz nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení

 Sběr nebezpečného odpadu proběhne v úterý 13.10 od 17 do 19 hodin v bývalé hasičárně u Obecního úřadu.

 

Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu

 

Nebezpečné odpady:

 

Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.

Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry

Motorové a ostatní oleje

Olejové filtry

 

 

Pneumatiky:

 

-osobní,  bez disků

 

NE – traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od nákladních  a  jednostopých vozidel a jízdních kol,

 

Použité elektrozařízení:

 

-malé spotřebiče  – vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.

                            – TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.

– velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné  trouby, el. sporáky,

– chladící zařízení  – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

 

Spotřebiče musí být kompletní !!! 

 

 

 

Ostatní:

 

Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky        NE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!

 

Olověné akumulátory

 

Rozpočtové opatření 1-2020

RO 1_2020 [.xlsx, 12 KB]