Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Oznámení o záměru obce propachtovat pozemek

Obec Smědčice                                                                         Ve Smědčicích dne  3.3.2021

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850                

                                                              

 

Oznámení o záměru propachtovat pozemek

 

 

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 ,odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích,

záměr propachtovat  pozemky:

 

  p.č. 417        orná půda o výměře  814 m²,

 

 v k.ú. Smědčice,v majetku obce Smědčice, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Rokycany.

 

K záměru obce se mohou zájemci písemně  vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, nebo poštou na výše uvedenou adresu do 18.3.2021.

 

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

 

                                                                       

                                                                            

                                                                              Jana Šrédlová

                                                                              starostka obce

                                                                             

                                                                                                   

                                                                                                         

 

Vyvěšeno na ÚD dne: 3.3.2021

Vyvěšeno na el. ÚD dne 3.3.2021

Sejmuto z ÚD dne:  

 

 Pacht mapa      

 

Kontrola kotlů 19.-20.4.2021

Kontrola kotle na tuhá paliva – 1350 Kč včetně DPH a
dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění – 600 Kč včetně DPH a
dopravy

 

Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762
(PO – PÁ 8:00 – 16:30)
Poučení:
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1,
písm. h) povinná 1x za 3 roky.(Kontrolám provedeným 2018 končí tento rok
platnost)
Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat
do centrálního registru Ministerstva životního prostředí.
Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za
rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. IČ:01956752.
Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na
tyto značky kotlů:Agromechanika Lhenice, Atmos, Buderus, Dakon,
Ekoscroll, Enbra, OPOP, Slokov, Viadrus, Vochov, Multibio, Kotle
zaniklých výrobců či domácí výroby.
Každý obdrží protokol o provedené kontrole.
Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz.

Rozpočtové opatření 4 /2020

Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy    
IČ: 00576850      
         
Rozpočtové opatření č. 4/2020 k provedení změny v rozpočtu na rok 2020  
         
Příjmová část – srovnání příjmů       
paragraf Položka Slovní označení Kč (zvýšení) Kč (snížení)
  1111 DPFO 104 820,00    
  1113 DPFO vybíraná srážkou 6 236,00    
  1211 DPH 266 601,00    
  1334 odvody za odnětí půdy 17 006,00    
  1335 odvody za odnětí lesní půdy 10 649,00    
  1336 poplatky za vypouštění vody   3 000,00  
  1361 správní polatky 3 000,00    
  1381 daň z haźardních her 4 409,00    
  1382 odvod z loterií 7,00    
  1511 daň z nemovitých věcí  5 899,00    
3613 2131 pronájem pozemků 3 000,00    
3613 2132 pronájem nemovitých věcí   3 000,00  
6112 2222 vratka sociálního pojištění (minulé roky) 35 184,00    
6171 2111 příjmy za služby a výrobky   1 000,00  
6171 2133 pronájem movitých věcí 1 000,00    
         
Celkem     457 811,00   7 000,00  
         
      450 811,00  
         
         
Schváleno na zasedání zastupitelů obce dne 9.2.2021    
      Jana Šrédlová   
      starostka obce  
         

ČEZ – odečet elekroměrů 26.2.2021 až 14.3. 2021

CEZD_letak

ČEZ – Odečet elektroměrů

Oznámení o konání zasedání 9.2.2021

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   9. 2.2021 od 18 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. ČEZ – smlouva o VB na pozemku p.č. 480/25
 5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost Plzeňský kraj
 6. Podání žádosti o dotaci – Program stabilizace a obnovy venkova
 7. Rozpočtové opatření č.4/2020
 8. Vlajka Tibet
 9. Havárie kanalizace
 10. Dodatek ke smlouvě o odvozu komunálního odpadu
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o koupi části pozemku p.č. 650
 12. Žádost o příspěvek  – ochránci přírody a tělesně postižení
 13. Diskuze

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 2.2.2021

Svěšeno z úřední  desky dne: 

Prodej známek na popelnice

 Od dnešního dne zahájen prodej známek na popelnice.

Cena:

52 vývozů 2620,-Kč

41 vývozů 2170,- Kč

26 vývozů 1500.-Kč

12 vývozů 900,- Kč

11 vývozů 800,- Kč

Jednorázový vývoz 80,- K

 

Žádáme o dodržení protipandemických opatření!!! 

 

 

 

Rozpočet MR na rok 2021- návrh

Rozpocet MR 2021 navrh-1