Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 Břasy 1

OZNÁMENÍ


o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

OBEC SMĚDČICE

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje svůj záměr koupit

pozemky:

  • 533/14 o výměře 545 m2,trvalý travní porost
  • 532/4 o výměře 501 m2, vodní plocha

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v pondělí od 17.00 do 19.00 hodin, případně poštou na adresu výše uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 12.12.2011.

Ve Smědčicích 28.11.2011
Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce obce: 29.11.2011

Sejmuto z úřední desky dne:

Sejmuto: