OOP pozemek p.č. 110

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215

 

 

Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
17.5.2022 spis.zn.: MeRo/26802/OD/22 Bla

č.j. dokumentu: MeRo/28513/OD/22

Helena Blažková

371 706 325

helena.blazkova@rokycany.cz

31.5.2022

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti společnosti ELEKTRO ELAP SLS s.r.o., IČO 26341301, Plzeňská 565, 332 09  Štěnovice (dále jen „žadatel“), se souhlasem dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,  

stanoví

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, následující přechodnou úpravu provozu – dopravně inženýrské opatření na silnici č. III/2325 ve Smědčicích v rámci stavby „Smědčice, RO, p.č. 110, kNN“.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  1. Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 3. Vydání.
  2. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. Termín provedení přechodné úpravy provozu, jeho osazení, jméno osoby odpovědné za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění, bude v souladu s tímto rozhodnutím.
  3. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit neprodlené osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Související dokumentace dopravního značení není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č. 326 nebo 328 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od 7.30 do 16.30 h, ostatní dny výhradně po předchozí telefonické domluvě.

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany obce Smědčice po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření bude vyvěšeno na úřední desce a na www.rokycany.cz.

 

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze podat do jednoho roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

 

(otisk úředního razítka)

   Bc. Ladislav Königsmark

    vedoucí odboru dopravy

                                                                                                         

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

 

Datum zveřejnění na úřední desce:                                           Datum sejmutí z úřední desky:

Vyvěšen dne:                                                                          Sejmuto dne:

 

 ………………………………..                                                ……………………………….

 

V elektronické podobě umožňující                                           V elektronické podobě umožňující

dálkový přístup zveřejněno od:                                                dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:                                                                        Sejmuto dne:

 

………………………………….                                             ……………………………………

 

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:

ELEKTRO ELAP SLS s.r.o., IČO 26341301, Plzeňská 565, 332 09  Štěnovice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, Úz. odbor Rokycany, DI //č.j. KRPP-50974-2/ČJ-2022-030806-15

 

dotčená obec ke zveřejnění na úřední desce

Město Rokycany

Obec Smědčice