Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   5.4.2022 od 18.30 hodin

v Obecním  domě

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Linka bezpečí – žádost o podporu
 5. Svaz tělesně postižených – žádost podporu
 6. Krajský úřad Plzeň – žádost o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
 7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
 8. Seznam vyřazeného majetku
 9. Souhlas se stavbou – aktualizace – ČEZ- připojení nového odb. místa p.č. 675
 10. Souhlas s dělením pozemku p.č. 515/6 a se stavbou  2 RD
 11. Smlouva o společném zadání veř. zakázky na stavební práce na akci Vodovod Bušovice+ Smědčice – a Bušovice + Smědčice – ČOV + kanalizace
 12. Stočné na rok 2022
 13. Rozpočtové opatření č. 1/2022
 14. Diskuze

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 29.3. 2022

Svěšeno z úřední  desky dne: