VV – uzavírka přejezd Břasy

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
12.4.2021 spis.zn.: MeRo/9274/OD/21 Ant
č.j. dokumentu: MeRo/9348/OD/21
Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz
16.4.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti společnosti
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IČO 70994234,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, doručovací adresa Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň (dále jen
„žadatel“), se souhlasem dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
stanoví
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, následující přechodnou
úpravu provozu:
– dopravně inženýrské opatření v rámci stavby „Uzavírka železničního přejezdu P459 na
silnici II/233 v obci Dolní Stupno“ v termínu od 7.00 h dne 26.5.2021 do 18.00 h dne
28.5.2021.
Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení úplné uzavírky
silnice II/233 příslušným silničním správním úřadem.
Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného společností
SAFEROAD Czech Republic s.r.o., Plzeňská 666, 330 21 Líně, a to v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména požadavky
technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“ 3. vydání.
Odůvodnění
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu
žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o
provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k
podávání připomínek nebo námitek. Související dokumentace dopravního značení není s
ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č.
326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od 7.30
do 16.30 h, ostatní dny po domluvě.
Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany a dotčených obcí Bezděkov,
Březina, Břasy Všenice, Smědčice, Bušovice a Osek po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Opatření bude vyvěšeno na úřední desce a na www.rokycany.cz.Č.j. MeRo/9348/OD/21 str. 2
Poučení
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném
řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze podat do jednoho roku od účinnosti opatření
obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Datum zveřejnění na úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšen dne: Sejmuto dne:
……………………………….. ……………………………….
V elektronické podobě umožňující V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
…………………………………. ……………………………………
Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IČO 70994234,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, doručovací adresa Sušická 1168/23, 326 00 IDDS: uccchjm
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Bezděkov, IDDS: d7uay4f
Obec Březina, IDDS: jnrbhrj
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Obec Osek, IDDS: 89say7c
Obec Všenice, IDDS: dxdavvx
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid
Policie ČR, Krajské ředitelství policie, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát Rokycany, IDDS:
5ixai69; č.j. KRPP-27305/ČJ-2021-030806 dne 9.3.2021
dotčená obec ke zveřejnění na úřední desce
Rokycany, Bezděkov, Březina, Smědčice, Bušovice, Osek, Všenice, BřasyČ.j. MeRo/9348/OD/21 str.