uzavření mostu Liblín

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
4.12.2020 spis.zn.: MeRo/32665/OD/20 Bla
č.j. dokumentu: MeRo/33224/OD/20
Helena Blažková
371 706 325
helena.blazkova@rokycany.cz
14.12.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň,
kterou zastupuje společnost SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21
Líně (dále jen „žadatel“), se souhlasem dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
stanoví
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu z důvodu
havarijního stavu mostu – dopravně inženýrské opatření v rámci úplné uzavírky silnice č. II/232 na
mostě ev.č. 232-007 přes řeku Berounku u městyse Liblín pro vozidla nad 5 t včetně objízdné
trasy pro vozidla nad 5 t v územním obvodu obce s rozšířenou působnosti. Objízdná trasa je vedena
po silnici č. II/201, I/27, II/180 a II/233 po trase Kralovice – Plasy – Kaznějov – Třemošná – Chrást –
Smědčice – Sedlecko – Všenice – Břasy, obousměrně.
Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky pozemní
komunikace příslušným silničním správním úřadem.
Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného společností SAFEROAD
Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21 Líně, datum 30.11.2020, a to v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména
požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“ 3. vydání.
Odůvodnění
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu v územním obvodu obce
s rozšířenou působnosti na základě návrhu žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany. V souladu s
ustanovením § 77 odst. 5 zákona o provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Související dokumentace dopravního
značení není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí v
kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od
7.30 do 16.30 h, ostatní dny po domluvě.
Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany a dotčených obcí – městys Liblín,
obec Smědčice, obec Bušovice, obec Všenice, obec Břasy, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Opatření bude vyvěšeno na úřední desce a na www.rokycany.cz.
Č.j. MeRo/33224/OD/20 str. 2
Poučení
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze podat do jednoho roku od účinnosti opatření obecné
povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Datum zveřejnění na úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšen dne: Sejmuto dne:
……………………………….. ……………………………….
V elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
…………………………………. ……………………………………
Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, kterou zastupuje
SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21 Líně
Městys Liblín, IDDS: yghay7g
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Obec Všenice, IDDS: dxdavvx
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid
dotčené správní úřady
Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, Úz. odbor Rokycany, DI // č.j. KRPP-133765/ČJ-2020-030806
dotčená obec ke zveřejnění na úřední desce:
město Rokycany
městys Liblín
obec Smědčice
obec Bušovice
obec Všenice
obec Břas