Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00573850
       
Schválený rozpočet 2021
       
Daňové příjmy
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
  1111 Daň ze závislé činnosti 750
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 15
  1113 Daň vybíraná srážkou 80
  1121 Daň z příjmu právnických osob 700
  1211 Daň z přidané hodnoty 1500
  1511 Daň z nemovitosti 230
  1381 Daň z hazardních her 20
    Celkem příjmy z daní 3295
  1341 Poplatek ze psů 9
  1337 Poplatek za komunální odpad 180
  1361 Správní poplatky 3
    Celkem příjmy – poplatky 192
    CELKEM – příjmy daňové 3487
       
       
Nedaňové příjmy
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 20
6310 2141 Příjem z úroků  ZBÚ 1
2321   Příjmy (plán obnovy kanalizace) 37,5
3319   Ost. záležitosti kultury 1
6171   Činnost obce ostatní příjmy 10
    Celkem příjmy  69,5
    CELKEM 69,5
       
       
Přijaté transfery a dotace
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
  4112 Transfer ze státního rozpočtu 68
  4222 Tranfer od kraje – kanalizace  500
    Celkem příjmy – transfery 568
    CELKEM 568
       
       
    PŘÍJMY celkem 4 125
       
Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00573850
       
Schválený rozpočet 2021
       
Výdajová část
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
2212   Silnice 1775
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 96
2310   Pitná voda – vč. Vodovodu 408
2321   Odpadní voda – kanalizace 1200
2333   Úpravy drobných vodních toků 200
3319   Ostatní záležitosti kultury 4
3399   Ostatní kultura – akce 51
3421   Volný čas dětí a mládeže – energie hřiště 2
3631   Veřejné osvětlení 140
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 180
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 168
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 108
5212   Ochrana obyvatelstva – rezerva 50
5512   Požární ochrana – dobrovolná část 10
6112   Zastupitelstvo obce 806
6171   Činnost místní správy 417
6402   Finanční vypořádání minulých let 16,5
6409   Ostatní činnosti 31,5
    CELKEM 5668
       
       
    VÝDAJE celkem 5 668
       
       
       
    Rekapitulace, financování  
    Příjmy celkem 4 125
    Výdaje celkem 5 668
    rozdíl ( saldo) -1543,5
       
    Finanční prostředky z minulých let -1543,5
    Financování -1543,5
       
       
       
    Rozpočet pro rok 2021 je schválen jako schodkový, rozdíl bude hrazen z přebytku
    zdrojů minulých let.  
       
    Rozpočet pro rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2020. 
       
       
    Vyvěšeno na úřední desce dne   
    Vyvěšeno na elektronické desce dne  
       
      Jana Šrédlová
      starostka obce

 

Schválený rozpočet 2021 §1