Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 se koná v úterý 22. 9. 2020 od 19.00 hodin

v Obecním domě

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Schválení Vybrané firmy na realizaci chodníku, smlouva o dílo s vybranou firmou
  5. Stavby na pozemcích p. č. 665/1-7 k. ú. Smědčice
  6. Stavba RD na pozemku p. č. 433/61 k. ú. Smědčice
  7. Schválení firmy na zadání žádosti o dotaci na realizaci vodovodu + smlouva příkazní
  8. Diskuse

Ve Smědčicích 15. 9. 2020

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce dne 15. 9. 2020