Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se bude konat v Obecním domě 16. 6. 2020 od 16 hodin.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Schválení ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Účetní závěrka , závěrečný účet obce za rok 2019
  5. Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ uložení kNN  p.č. 910
  6. Cenové nabídky na projekt vodovodu + smlouva o dilo
  7. Pozemky obce + pachtovní smlouva
  8. Různé
  9. Diskuze

    

                  Jana Šrédlová, starostka obce Smědčice

Vyvěšeno na El. ÚD  7. 6. 2020