Úřední deska

Rozpočet DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice – rok 2011


Rozpočet DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice – rok 2011

Veřejná vyhláška – daň z nemovitosti na rok 2011

Finanční úřad v Rokycanech
Malé náměstí 118
V Rokycanech
dne
337 01 ROKYCANY
Čj.: 82785/11/150960402384

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 10.05.2011 do dne 09.06.2011 je v budově Finančního úřadu v Rokycanech kancelář č. dveří 209 ve dnech Pondělí a Středa od 08:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 43778/11/150960402384, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011.

L.S.
Ing. Radomír Kašák
vedoucí odd. majetkových daní a ost. agend
(Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Ing. Radomír Kašák Čas: 2011.05.05 08:51:54 +02’00‘
Důvod:
Umístění:

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 9.5. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Bezúplatný převod pozemku č. 606 o výměře 31m2
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ
 6. Připojení odběrného místa – koupaliště
 7. Různé
 8. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 2.5. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

(Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Ing. Oldřich Dienstbier <oldrich.dienstbier@rokycany.cz> Čas: 2011.04.27 13:03:36 +02’00‘ Důvod: vedoucí stavebníhoí odboru
odbor stavební
Masarykovo nám. 1
Střed
337 01 Rokycany
Spis. zn. (č.j.): 468/OST/11 Pol V Rokycanech: 26.4.2011

Č.j. dokumentu.: 3639/OST/11

Vyřizuje: Jaroslav Polák
Tel.: 371 706 202
E-mail: jaroslav.polak@rokycany.cz

ID datové schránky: mmfb7hp

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Eva Wedellová, nar. 2.11.1932, Částkova č.p. 1972/1, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
26,
JUDr. Hana Wedellová, nar. 31.12.1954, Nepomucká č.p. 753/163, Černice, 326 00 Plzeň
26

(dále jen „žadatel“) podal dne 13.1.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Oplocení pozemku parc. č. 380 v k.ú. Smědčice

na pozemku parc. č. 380 v katastrálním území Smědčice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na den

31.5.2011 v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných na parcele p.p.č. 380 vlastníků
JUDr. Hany Wedellové a pí. Evy Wedellové.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníkůřízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřední dny: Po a St 7:30 16:
30).

Poučení:

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně
poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně
přístupném místě
u stavby nebo pozemku,
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i
grafické vyjádření záměru, popřípadě
jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a
urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní,
stavební úřad nařídí opakované ústní jednání.

Č.j. 3639/OST/11 str. 2

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněnpři plnění
úkolů
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků
při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů
a dalších podkladů
pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů
podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě
nebo osobě
jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění naúřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

………………………… ………………………………

V elektronické podobě
umožňující V elektronické podobě
umožňující
dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

………………………… ………………………………

Razítka, podpisy orgánů
a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Č.j. 3639/OST/11 str. 3

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Eva Wedellová, Částkova č.p. 1972/1, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
26
JUDr. Hana Wedellová, Nepomucká č.p. 753/163, Černice, 326 00 Plzeň
26
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p
RNDr. Petr Mandl, DrSc., Na vrcholu č.p. 2472/32, Žižkov, 130 00 Praha 3
Helena Jermanová, Karla Vokáče č.p. 2633/21, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
1
David Kohout, Pecháčkova č.p. 1244/7, Smíchov, 150 00 Praha 5
Kateřina Soukupová, Žižkova č.p. 2225/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
1
Jana Matějčková, Vrchlického č.p. 1586/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
1
MUDr. Kateřina Soukupová, Žižkova č.p. 2225/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
1
Eduard Sobička, Bryksova č.p. 942/31, Černý Most, 198 00 Praha 98
Tereza Cubrová, Sokolovská č.p. 1113/110, Bolevec, 323 00 Plzeň
23
Jan Tichý, Mohylová č.p. 290/74, Doubravka, 312 00 Plzeň
12
Alena Tichá, Františkánská č.p. 118/3, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
1
Renata Novotná, Vochov č.p. 186, 330 23 Nýřany
Vlasta Hlavičková, Františkánská č.p. 118/3, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
1
Ing. Otomar Špalek, Za Zelenou liškou č.p. 552/14, Krč, 140 00 Praha 4
Jana Grösslová, Poštovní č.p. 332/15, 353 01 Mariánské Lázně
1
MUDr. Blanka Veselá, Na Větrníku č.p. 1501/57, Břevnov, 162 00 Praha 616
MUDr. František Petřík, Chopinova č.p. 1556/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
MUDr. Jaromíra Hrnčiříková, Koperníkova č.p. 822/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
1
MUDr. Zdeněk Rušavý, Školní č.p. 1252/51, Doubravka, 312 00 Plzeň
12
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Ing. Richard Havelka, Bukovec č.p. 35, 312 00 Plzeň
12
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir

dotčené správní úřady

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Město Rokycany, Sekretariát starosty, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01, Rokycany
Obec Smědčice, Smědčice32 33824 Břasy

Oznámení o záměru směnit pozemky

Obec Smědčice
Smědčice 32
338 24 p.Břasy 1
IČO 00573850

Smědčice dne 12.4.2011

Oznámení o záměru směnit pozemky

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39,odst.1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 11.4.2011

záměr směnit pozemkovou parcelu

č.p. 534/12, ostatní plocha o výměře 139 m2 v k.ú. Smědčice, v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001

za pozemkovou parcelu

č.p. 534/11, ostatní plocha o výměře 174 m2 v k.ú.Smědčice v majetku p. Jaroslava Trnky a p.Bohumily Trnkové zapsanou na LV 640.

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 13.4.2011

Svěšeno dne:

Oznámení o záměru prodat movitý majetek

Obec Smědčice
Smědčice 32
338 24 p.Břasy 1
IČO 00573850

Smědčice dne 12.4.2011

Oznámení o záměru prodat movitý majetek

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 zák.č.128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 11.4.2011 záměr prodat movitý majetek, a to

hasičskou stříkačku značky PPS 12,

rok výroby 1971

Nabídky mohou zájemci doručit do 15 dnů od zveřejnění záměru na adresu obecního úřadu.

Po tomto termínu bude z nabídek zájemce vybrán starostkou a místostarostou .

Bližší informace na tel.724 181 354, prohlídka nabízené stříkačky možná v úředních hodinách OÚ.

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 13.4.2011

Svěšeno dne:

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 11.4. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Volba zastupitele do DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice – Smědčice
 5. Vyhláška o volném pohybu psů na veřejném prostranství
 6. Smlouva o budoucí smlouvě O zřízení věcného břemene a souhlasu zřízením stavby
 7. Schválení přístavby č. p. 21
 8. Zpráva o výsledku auditu
 9. Návrh na zapsání věcného břemene na p. č. 348 na pozemkovém fondu
 10. Prodej hasičské stříkačky
 11. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 04.04. 2011

Svěšeno z úřední desky dne: