Úřední deska

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v pondělí 26.9. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Projednání cenových nabídek na poz. p.č.109 v k.ú. Smědčice
 5. Různé
 6. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 19.9. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

proběhne dne 13.10.2011 v době od 15:40 do 15:55 ve Smědčicích na návsi. Více informací v letáku.

Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

Obecní úřad Smědčice
33824 Smědčice 32
IČO 573850

OZNÁMENÍ

o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

OBEC SMĚDČICE

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje svůj záměr

PRONAJMOUT

nebytové prostory bývalé knihovny

 • část nemovitosti (budovy OÚ) – Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice zapsaných na LV č.1001 pro KÚ. Smědčice u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany
 • nebytové prostory 15 m2, bez vnitřního vybavení, se zavedenou vodou

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky písemně na Obecním úřadu ve Smědčicích, vždy v pondělí od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu výše uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 25.9.2011.

Nabídka musí obsahovat: údaje o zájemci, záměr budoucího využití nebytových prostor, včetně představ zájemce o provedení případných stavebně technických úprav, souvisejících s budoucím využitím nebytových prostor a jejich financováním, údaje o výši nájemného a o době nájmu.

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Ve Smědčicích 2.9.2011

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce obce: 2.9.2011

Sejmuto z úřední desky dne:

Oznámení o záměru prodat pozemek

Obec Smědčice

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850

Smědčice dne 1.9.2011

Oznámení o záměru prodat pozemek

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 ,odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích, v platném znění a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 29.8.2011,

záměr prodat pozemkovou parcelu

č.p. 109, druh pozemku:ostatní plocha,způsob využití:ostatní komunikace, o výměře 187 m2 v k.ú. Smědčice,

v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Rokycany.

Přes pozemek vede obecní kanalizace.

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo, se k tomuto záměru vyjádřit písemně,

Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Zájemce bude vybrán do konce měsíce září 2011.

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

Jana Šrédlová

starostka obce

Vyvěšeno dne: 2.9.2011

Svěšeno dne:

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 29. 8. 2011 v 19.00 hodin
ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Pronájem prostor bývalého kosmetického salonu
 5. Vyjádření k pasportu stavby na pozemku p.č. 440
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene pro spol. ČEZ na pozemku p.č. 433/33 KN
 7. Cenové nabídky nového potrubí přítoku koupaliště – výběr dodavatele
 8. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 110
 9. Znovu projednání odprodeje pozemku p.č. 109
 10. Rozpočtová úprava č.1
 11. Různé
  • seznámení se situací duplicitního vlastnictví č.p. 189/2 (obec Smědčice – Tekro)
  • prodloužení dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce
  • cenová nabídka na průzkum MK na pozemku 502/27
 12. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.8. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.7.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.7.2011 je k dispozici.