Informace

Našlo se kotě a pes

Malinké mourovaté koťátko se dnes objevilo u paní Poláčkové, k vyzvednutí u nálezkyně

Dále se našel pes ,vzhledem podobný vlkodavovi, jen menšího vzrůstu. Je to fenka, momentálně umístěna na RANCH 79.

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 21.12.2020 v 17.30

 

                              Oznámení                     

                            

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

 

se koná v pondělí 21.12.2020 od 17.30 hodin   v  Obecním domě

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení rozpočtu na rok 2021
 5. Pachtovní smlouva  – Osecká zemědělská
 6. Smlouva s obcí Bušovice  napojení kanalizace obce Smědčice na ČOV  v Bušovicích
 7. Prodloužení smlouvy  na výpůjčku nemovitosti – vybudování komunikace
 8. Dělení pozemku
 9. Směna pozemků
 10. Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad – aktualizace
 11. Různé – webové stránky obce, finální vzhled chodníku, změna odpovědné osoby Klubu občanů…..
 12. Diskuse       

 

                                                                       starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na ÚD  el.ÚD :11.12.2020

Sejmuto z ÚD:

Záměr obce dát do výpůjčky nemovitý majetek – pozemky za účelem vybudování komunikace

Obec Smědčice

Smědčice 32, 338 24 p. Břasy

e-mail:podatelna@smedcice.cz

DS: ceway9p

 

 Výpůjčka nemovitosti

 

Oznámení obce Smědčice o záměru obce vypůjčit   nemovitý majetek ve vlastnictví obce

 

V souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr dát do výpůjčky  (za účelem vybudování komunikace ) tyto pozemky:  p. č. 515/7 (43 m²,orná půda), p. č. 515/8 (575 m², orná půda),  p. č. 513/4 (144 m², orná půda)  p. č. 513/7 (144m²,zahrada),   p. č. 510/4 (404m²,ostatní plocha),  p. č. 510/2 (ostatní plocha), p. č. 515/52 (279m², orná půda) a  p. č. 510/1(1130m², ostatní plocha), vše v k.ú.  Smědčice, ve vlastnictví obce Smědčice, zapsané na listě vlastnickém č. 1001

 

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu níže uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do  21. 12. 2020 17 hodin  (datum a čas doručení, ne podání na poště).

 

UPOZORNĚNÍ:

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

Ve Smědčicích   5.12.2020

 

                                                               Jana Šrédlová – starostka obce

 

Vyvěšeno na ÚD a el.ÚD:  5.12.2020

Sejmuto z ÚD:

 

Záměr mapa komunikace

Návrh rozpočtu obce Smědčice na rok 2021

návrh rozpočtu 2021 (1)

Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00573850
       
Návrh rozpočtu 2021
       
Daňové příjmy
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
  1111 Daň ze závislé činnosti 750
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 15
  1113 Daň vybíraná srážkou 80
  1121 Daň z příjmu právnických osob 700
  1211 Daň z přidané hodnoty 1500
  1511 Daň z nemovitosti 230
  1381 Daň z hazardních her 20
    Celkem příjmy z daní 3295
  1341 Poplatek ze psů 9
  1337 Poplatek za komunální odpad 158
  1361 Správní poplatky 3
    Celkem příjmy – poplatky 170
    CELKEM – příjmy daňové 3465
       
       
Nedaňové příjmy
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 20
6310 2141 Příjem z úroků  ZBÚ 1
2321   Příjmy (plán obnovy kanalizace) 37,5
3319   Ost. záležitosti kultury 1
6171   Činnost obce ostatní příjmy 10
    Celkem příjmy  69,5
    CELKEM 69,5
       
       
Přijaté transfery a dotace
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
  4112 Transfer ze státního rozpočtu 68
    Celkem příjmy – transfery 68
    CELKEM 68
       
       
    PŘÍJMY celkem 3 603
       
Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00573850
       
Návrh rozpočtu 2021
       
Výdajová část
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
2212   Silnice 1775
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 16
2310   Pitná voda  363
2321   Odpadní voda – kanalizace 1200
2333   Úpravy drobných vodních toků 200
3319   Ostatní záležitosti kultury 4
3399   Ostatníí kultura – akce 51
3421   Volný čas dětí a mládeže 2
3631   Veřejné osvětlení 140
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 180
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 70
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 108
5212   Ochrana obyvatelstva 50
5512   Požární ochrana – dobrovolná část 10
6112   Zastupitelstvo obce 803
6171   Činnost místní správy 410
6402   Finanční vypořádání minulých let 16,5
6409   Ostatní činnosti 27
    CELKEM 5430,5
       
       
    VÝDAJE celkem 5 431
       
       
       
    Rekapitulace, financování  
    Příjmy celkem 3 603
    Výdaje celkem 5 431
    rozdíl ( saldo) -1828
       
    Finanční prostředky z minulých let -1828
    Financování -1828
       
       
       
    Rozpočet pro rok 2021 je schválen jako schodkový, rozdíl bude hrazen z přebytku
    zdrojů minulých let.  
       
       
       
       
    Vyvěšeno na úřední desce dne   
    Vyvěšeno na elektronické desce dne  
       
      Jana Šrédlová
      starostka obce

Střednědobý výhled MR Radnicko – návrh

Střednědobý výhled – návrh

Záměr obce Smědčice dát do výpůjčky prostory bývalé hospody

Záměr obce – vypůjčka bývalé hospody [.pdf, 290 kB]

 

Obec Smědčice

Smědčice 32, 338 24 p. Břasy

e-mail: podatelna@smedcice.cz

DS: ceway9p

 

 Výpůjčka bývalé hospody Smědčice

 

Oznámení obce Smědčice o záměru obce vypůjčit nemovitý majetek ve vlastnictví obce

V souladu s ust. § 39 odst.1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr vypůjčit (za účelem setkávání místních obyvatel) cca od 16. prosince 2020 bývalé místní malé pohostinství část nemovitosti – budovy Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice

zapsané na listě vlastnickém č. 1001 pro KÚ Smědčice

prostory:

místnost na setkávání cca (39,5 m²) a kuchyňku cca (6,5 m²) obě místnosti vč. vnitřního vybavení, sklad cca (16 m²), letní terasu s posezením, společné prostory včetně WC

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu níže uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 14. 12. 2020 (datum doručení, ne podání na poště).

Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, záměr budoucího využití nemovitosti, včetně představ zájemce o provedení případných stavebně technických úprav nemovitosti souvisejících s jejich budoucím využití a jejich financování a o době výpůjčky

Prohlídka nabízených prostor je možná domluvit na tel. čísle 724 181 354

UPOZORNĚNÍ: Energie bude hradit vypůjčitel, vytápění přímotopy a krbovými kamny

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

Ve Smědčicích 20.11.2020

 

                                                               Jana Šrédlová – starostka obce   

Upozornění na podezřelý noční pohyb

Minulý týden byl v naší obci zaznamenán podezřelý noční pohyb tmavého vozu – combi a zároveň došlo k drobné krádeži z neuzamčené zahrady. Doporučujeme občanům, aby si zabezpečili vstupy ke svým nemovitostem a případný podezřelý pohyb či krádež nahlásili Policii ČR, kde je již hlášena krádež z minulého týdne.