Informace

Čištění koupaliště

V sobotu 15.5.2021 od 9 hodin se bude čistit vodní nádrž – koupaliště

Nabídka možnosti objednání knihy

Vážení spoluobčané, 

je možnost, objednat si tuto knihu, pokud by měl někdo zájem, je historie, na kterou by se nemělo zapomínat. 

Více již slovo autora:

 

Při práci na své nové knize „Život, boj a smrt pod sedmi vlajkami“- Češi a Slováci 1914-1920 – jsem při studování dokumentů, archiválií, deníků českých vojáků a legionářů nalezl na stránkách Národního pedagogického musea „Seznam pomníků 1. světové války v obcích ČR“ a tudíž i informaci o pomníku ve Vaší obci.  Jejich celkový počet, tedy jeden tisíc pět set čtyřicet jedna (1541) mne velice příjemně překvapil. A také to, že i po sto letech a po několika změnách režimů tyto památníky na naše vojáky z dob 1. svět. války stále stojí. Obyvatelé obcí i jejich zástupci tedy na své rodáky nezapomněli. Což podle mne ukazuje, že jsme lepší, než se nám mnozí snaží vnutit.

          Znamená to, že je pravděpodobné, že i ve Vaší obci dodnes žijí potomci onoho milionu čtyřista tisíc Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří narukovali do světové války. A z nichž dnes neuvěřitelných 140 000 padlo a 250 000 bylo vážně zraněno.

          Bohužel však se o nich ve školách prakticky už více než půl století neučí, takže o nich ani jejich potomci mnoho nevědí. Třeba to, že čeští vojáci bojovali nejen jako pěšáci, ale třeba i  námořníci, že slavní kapitáni rakouských ponorek byli Češi, že české kanonýry si dodnes dobře pamatují Italové. Naši dělostřelci v Rakouské armádě bojovali jako součást Osmanských vojsk i na Sinaji při bojích o Suezský průplav, i jako „horští myslivci“ v Italských a Slovinských Alpách ve výškách nad 2500 m n. m, a to na rakouské i italské straně, že našinci byli také válečnými piloty na obou stranách fronty, že geniálně používali a sami vyráběli proslavené obrněné vlaky jak na Sibiři, tak při osvobozování ČSR od Maďarů, atd., atd.

          V Ruské armádě v tzv. České družině byly vytvořeny proslavené a obávané  oddíly „čs. výzvědčíků“, (cosi jako předchůdců slavných „commandos“) , které pak po jejich úspěších vytvářely z českých vojáků také rakouská, ale  francouzská i srbská armáda, a také  čs. legie.

          V knize jsem pro lepší autenticitu použil i necenzurované deníkové záznamy českých vojáků v rakouské armádě, i dokumenty o vzniku legií a heroické „sibiřské anabázi“.

          Byl bych velice rád, kdybyste mohli dát nějak na vědomí občanům obce, a hlavně potomkům těch, jejichž jména jsou na pomnících, že takováto kniha, kde se mohou o našich předcích dozvědět více, existuje a byla napsána sice pro všechny, ale hlavně pro ně. Protože mají být na co hrdi.

Pokud by je i Vás kniha zajímala, třeba i pro kronikáře či učitele dějepisu, jsem dojednal, že knihu  lze objednat  se slevou a s podpisem autora.  

      Konečná cena 349 Kč je včetně poštovného .V případě dobírky k ceně +20 Kč.

Objednat lze  na adrese kaiserova@jonathanlivingston.cz.

S pozdravem a s díky za péči o pomník našim padlým vojákům.

Václav Vlk st.

autor.

VV – přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – chodník Smědčice

VV – přechodná úprava provozu na pozemní komunikací – chodník Smědčice

 

VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikací - chodník Smědčice

Pravidelná roční kontrola komínů

Příští víkend 15. a 16. května 2021 bude komeník Jelínek obcházet své stálé klienty s nabídkou čištění  a kontroly komínů. Pokud bude mít o tuto službu  zájem někdo nový, 

ať se přihlásí na tel. číslo. 734 759 335

Zasedání obecního zastupitelstva 4.5.2021 v 18.30 hod

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   4. 5.2021 od 18.30 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost Plzeňský kraj 2021
 5. Nabídka na pacht pozemku p.č. 417 v k.ú.Smědčice + pachtovní smlouva
 6. Pachtovné uhrazené zpětně
 7. Žádost o příspěvek na Linku bezpečí a Domov plzeňské hospicové péče
 8. Projekt napojení  na vodovod + projekt splaškové kanalizace Smědčice
 9. ČEZ – Smlouvy o sml. budoucích k napojení přečerp. stanic splaškové kanalizace
 10. Chodník – konečná úprava, projektový dozor
 11. Stočné 2020
 12. Oprava cest
 13. Oprava odtoku vodní nádrže
 14. Dělení pozemku p.č. 507/5 v k.ú. Smědčice
 15. Diskuze

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 27.4.2021

Svěšeno z úřední  desky dne:              

 

VV – Daň z věcí nemovitých za rok 2021

VV – FÚ daň z nemovitých věcí za rok 2021

 

Finanční úřad pro Plzeňský kraj V Plzni
Hálkova 14 dne
305 72 PLZEŇ 3
Čj.: 729904/21/2300-11420-401159

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin
na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 729744/21/2300-11420-401159,
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz.
L.S. Ing. Roman Kasl
ředitel finančního úřad

VV – přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – přejezd Břasy

VV – uzavírka přejezd Břasy

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
12.4.2021 spis.zn.: MeRo/9274/OD/21 Ant
č.j. dokumentu: MeRo/9348/OD/21
Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz
16.4.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti společnosti
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IČO 70994234,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, doručovací adresa Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň (dále jen
„žadatel“), se souhlasem dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
stanoví
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, následující přechodnou
úpravu provozu:
– dopravně inženýrské opatření v rámci stavby „Uzavírka železničního přejezdu P459 na
silnici II/233 v obci Dolní Stupno“ v termínu od 7.00 h dne 26.5.2021 do 18.00 h dne
28.5.2021.
Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení úplné uzavírky
silnice II/233 příslušným silničním správním úřadem.
Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného společností
SAFEROAD Czech Republic s.r.o., Plzeňská 666, 330 21 Líně, a to v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména požadavky
technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“ 3. vydání.
Odůvodnění
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu
žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o
provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k
podávání připomínek nebo námitek. Související dokumentace dopravního značení není s
ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č.
326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od 7.30
do 16.30 h, ostatní dny po domluvě.
Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany a dotčených obcí Bezděkov,
Březina, Břasy Všenice, Smědčice, Bušovice a Osek po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Opatření bude vyvěšeno na úřední desce a na www.rokycany.cz.Č.j. MeRo/9348/OD/21 str. 2
Poučení
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném
řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze podat do jednoho roku od účinnosti opatření
obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Datum zveřejnění na úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšen dne: Sejmuto dne:
……………………………….. ……………………………….
V elektronické podobě umožňující V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
…………………………………. ……………………………………
Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IČO 70994234,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, doručovací adresa Sušická 1168/23, 326 00 IDDS: uccchjm
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Bezděkov, IDDS: d7uay4f
Obec Březina, IDDS: jnrbhrj
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir
Obec Osek, IDDS: 89say7c
Obec Všenice, IDDS: dxdavvx
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid
Policie ČR, Krajské ředitelství policie, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát Rokycany, IDDS:
5ixai69; č.j. KRPP-27305/ČJ-2021-030806 dne 9.3.2021
dotčená obec ke zveřejnění na úřední desce
Rokycany, Bezděkov, Březina, Smědčice, Bušovice, Osek, Všenice, BřasyČ.j. MeRo/9348/OD/21 str.