Informace

Odpadové hospodářství obce

Odpadové hospodářství v obci Smědčice

Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. společně s řadou prováděcích vyhlášek. Vzhledem k nové legislativě musela obec Smědčice aktualizovat obecně závazné vyhlášky v odpadovém hospodářství. Nová legislativa má motivovat lidi k většímu třídění odpadu tak, aby zbylý směsný komunální odpad ukládaný do popelnic byl co nejmenší a tím pádem i četnost svozu menší. Což se odráží na cenách svozů, kdy přestal platit systém, čím víc svozů ročně, tím menší průměrná cena jednoho svozu a cena je stanovena cenou za jednorázový svoz x počet svozů.

Aktuální Obecně závazná vyhláška obce Smědčice  č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství popisuje, jak je nastaven systém odpadového hospodářství na území obce Smědčice, jak se odpady třídí, kam se odkládají a kde jsou nádoby na tříděný odpad.

Všichni občané jsou povinni odděleně soustřeďovat do zvláštních sběrných nádob na místa určená obcí následující složky odpadu: papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, textil, biologický odpad,  elektroodpad a směsný komunální odpad.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad z domácnosti po stanoveném vytřídění výše jmenovaných odpadů do zvláštních sběrných nádob.

Zvláštní sběrné nádoby jsou:

 1. a) zvonové kontejnery se spodním výsypem – papír (modrý), plasty a nápojové kartony, kov – po dohodě se svozovou firmou (žlutý), sklo (zelený),
 2. b) černá upravená popelnice – jedlé oleje a tuky,
 3. c) velkoobjemový bílý kontejner s výklopem –textil,

d), velkoobjemový zelený kontejner – biologické odpady.

 

Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na volně přístupných veřejných prostranstvích na následujících stanovištích:

            obecní úřad                              papír, plast, sklo, textil, kovy, olej a jedlé tuky;                 

            u sběrného místa na odpady  papír, plast, sklo;

            a

           Sběrné místo na odpady          kovy, velkoobjemový odpad, biologický odpad     

 

 

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny a je zakázáno ponechávat odpad v okolí těchto sběrných nádob.

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat (např. sešlápnutím PET lahví nebo plechovek, roztrháním větších papírových odpadů).

Do sběrné nádoby na použité jedlé oleje a tuky se tento odpad vkládá slitý a pevně uzavřený v PET lahvích.

Biologický odpad představují rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností. Přednostně se tyto rostlinné zbytky ukládají do domácích kompostérů k dalšímu využití nebo lze biologický odpad rostlinného původů odkládat do kontejneru ve Sběrném místě na odpady. Je nutné se řídit pokyny obsluhy,  na jaké místo se jednotlivý bioodpad na ploše soustřeďuje. Zvlášť je místo určené pro trávu, listí a rostlinné zbytky a zvlášť pro zbytky stromů, větve. 

 

Velkoobjemový odpad je odpad, který se nevejde svým rozměrem do popelnice (nábytek, koberce, lino apod.) a nepatří mezi odpady, které se třídí.

 

 

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad z každé nemovitosti (domácnosti) se odkládá do sběrných nádob pořízených občany, případně právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami.

Je možné používat jen tyto sběrné nádoby: popelnice (plechové nebo plastové o objemu 110 litrů)

 

Do sběrné nádoby je zakázáno ukládat jiné složky komunálního odpadu než směsný komunální odpad. Sběrnou nádobu je možné naplnit jen tak, aby bylo možné nádobu uzavřít a odpad z ní při manipulaci nemohl vypadávat.

Sběrné nádoby jsou včas, minimálně v den svozu (nejdéle do 6 hod.) umístěné v blízkosti komunikace před domem nebo provozovnou pro odvoz svozovou firmou (zajišťuje firma SUEZ a.s.).

Každá nemovitost v obci musí mít uhrazený poplatek za odkládání komunálního odpadu. V obci Smědčice je stanoven minimální základ dílčího poplatku 60 litrů odpadu za měsíc, což je 720 litrů odpadu za rok (týká se hlavně prázdných nemovitostí). Sazba poplatku činí 0,70 Kč za jeden litr.

Obyvatelé nebo majitelé každé nemovitosti si vyberou nejvhodnější druh svozu směsného komunálního odpadu, který do 15. února Obecnímu úřadu Smědčice uhradí a vyzvednou si příslušnou známku, kterou nalepí na sběrnou nádobu – popelnici.

 

Druhy a způsob svozů

11 svozů – letní svoz, bílá známka, roční poplatek 847 Kč

     vhodný zvláště pro rekreační nemovitosti;

     od 1. 5. do 30. 9. jednou za 14 dní;

     sběrná nádoba se vyváží každý sudý týden v den svozu dané části obce.

 

12 svozů – 1x měsíčně, modrá známka, roční poplatek 924 Kč

     celoroční svoz;

     sběrná nádoba se vyváží poslední svoz v měsíci v den svozu .

 

26 svozů – 1x za 14 dní, žlutá známka, roční poplatek 2.002 Kč

     celoroční svoz, sběrná nádoba se vyváží v den svozu   liché týdny;

    

 

41 svozů – kombinovaný, zelená známka, roční poplatek 3.157 Kč

     celoroční svoz, sběrná nádoba se vyváží v den svozu dané obce následovně:

     Letní svoz od 1. 5. do 30. 9. (1x za 14 dní):

.

     Zimní svoz od 1. 10. do 30. 4. (1 x za 7 dní), každý týden v den svozu

 

52 svozů – 1 x týdně, červená známka, roční poplatek 4.004 Kč

     celoroční svoz, sběrná nádoba se vyváží každý týden v den svozu

 

 Jednorázový svoz (77 Kč), jako výjimečný svoz je možné dokoupit dle potřeby k některému z pravidelných svozů v průběhu roku.

Bez předplaceného pravidelného svozu je nutné zakoupení minimálně 7 kusů jednorázového svozu najednou, aby byla splněna pro nemovitost podmínka úhrady minimálního poplatku.

 

Svozový den je  pondělí   

 

 

Poplatek za vybraný svoz popelnice (kontejneru) lze uhradit následujícím způsobem:

 1. a) na účet obce Smědčice u Komerční banky, číslo účtu 19022381/0100, do zprávy pro příjemce jméno poplatníka a č.p. nemovitosti, ze kterou poplatek platí. Poplatek je nutné uhradit minimálně 3 pracovní dny před vyzvednutím na OÚ.
 2. b) hotově na Obecním úřadě

S poplatníky bude při předání známky k nalepení na sběrnou nádobu zároveň sepsána ohlašovací povinnost za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. V případě zapojení např. nového občana v průběhu roku z důvodu přistěhování apod., se uhradí jen odpovídající počet svozů z vybraného druhu svozů do konce roku. Formulář na ohlašovací povinnost najdete na internetových  stránkách obce, je možné ho donést předem vyplněný.

 

 

Sběrný dvůr Stupno

Ve Sběrném dvoře ve Stupně, který se nachází u již uzavřené skládky Flora, je možné pro občany Smědčic odkládat např. elektro zařízení (pračky, myčky, lednice, bojlery, televize, počítače, sekačky apod.), za poplatek nebezpečný odpad (oleje, kyseliny, barvy, chemikálie apod., odložení azbestu a rtutě je zpoplatněno), V malém množství lze na sběrném dvoře odložit i stavební odpad a dalších 43 druhů odpadů, některé odpady jsou váženy a zpoplatněny dle platného seznamu a ceníku Sběrného dvora Stupno.

Provozní doba Sběrného dvora Stupno: úterý a čtvrtek 10 – 18, sobota 8 – 12 hod.

 

Stavební a demoliční odpad (cihly, beton, tašky, kameny, stavební suť, zem apod.) lze předávat za poplatek například těmto firmám:

RECYKLÁČ s.r.o.,              Zeyerova 1032, Rokycany, tel. 606 943 515;

provozní doba PO – Pá 7–17 hod.

AZS 98 s.r.o.,                         směrem na Šťáhlavy, vlevo za vojenským muzeem, tel. 737 225 656;

provozní doba PO – PÁ 7–11 a 11:30 – 15:30

 

Právnické a podnikající fyzické osoby se mohou, zapojit do obecního systému odpadového hospodářství na základě uzavřené smlouvy s obcí. Komunální odpad pak odkládají podle druhu odpadu do zvláštních sběrných nádob umístěných na stanovištích, Sběrného dvora nebo vlastní sběrné nádoby (popelnice) umístěné na místě podle smlouvy.

Úplné znění Obecně závazných vyhlášek je na webových stránkách obce Smědčice www.smědčice.cz

 

Veřejnoprávní smlouva – přestupky

Veřejnoprávní smlouva - přestupky

Vánoční

Vážení spoluobčané, 

přeji Vám klidné a spokojené prožití vánočních svátků,

úspěšný nový rok a hlavně  pevné zdraví.

Jana Šrédlová

 

Dovolená na OÚ 27.12.2021 až 3.1.2022

V době od 27.12.2021 do 3.1.2022  bude na OÚ Smědčice dovolená.

V neodkladných případech je možno se obrátit na starostku obce na tel. 724 181 354.

Rozpočtové opatření č. 5/21

RO 5_2021 (1)

Oznámení – veřejného zasedání zastupitelů obce

                              Oznámení

                    

                            

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   21. 12.2021 od 18.00 hodin

v Obecním  domě

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
 5. Dodatek č. 15 ke smlouvě o odvozu a odstranění tuhého komunálního odpadu
 6. Pojištění obce 
 7. Diskuze

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 14.12. 2021

Svěšeno z úřední  desky dne:              

 

 

 

Co dělat, když váš dodavatel energií ukončil činnost

MPO -Energetika - informace pro zákazníky
ERÚ - leták - nekontaktní senioři
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení - info