Informace

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 18.7.2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Stavební povolení p. Lejčko
 5. Smlouva o bezúplatném převodu poz. KN 606 – Úřad pro zastupování státu
 6. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – přihl. trvalého pobytu
 7. Žádost o bezúplatný převod pozemků – Úřad
  pro zastupování státu 605, 607, 608, 533/15, 509/16, 530/1
 8. Komunikace na pozemku 502/27
 9. Různé – nabídka truhláře na kapličku
 10. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.7. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Fotografie z vítání občánků

Fotografie z vítání občánků budou k dispozici na obecním úřadě v pondělí 11.4.2011 v úředních hodinách.

Úspora emisí díky třídění odpadu

Od společnosti EKO-KOM jsme obdrželi osvědčení o úspoře emisí , které jsme dosáhli tříděním odpadu v minulém roce.

Oznámení o záměru koupit a prodat, či směnit pozemky

Oznámení o záměru koupit a prodat, či směnit pozemky

Poděkování

Uplynulou sobotu se uskutečnil Dětský den. Na našem hřišti se vystřídalo přes 70 dětí nejen ze Smědčic. Protože nenastala vhodnější příležitost, je mou milou povinností poděkovat J. Beránkovi, který dětem zařídil skákací hrad, panu hospodskému Nohovi a hlavně těm nejmenovaným, kteří pomohli svou energií a časem. Za sebe i děti Vám všem děkuji.

Vláďa Sosna

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 13.6.2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení kupní smlouvy p.č. 49 a 591
 5. Schválení závěrečného účtu a celoročního hospodaření včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
  a přijetí opatření.
 6. Schválení stavebního povolení RD
 7. Schválení prodeje pozemku 356/11
 8. Příspěvek na Zvíkoveckou kytičku
 9. Koupě a prodej pozemku
 10. Oprava potrubí přítoku koupaliště
 11. Schválení zaměření budovy OÚ
 12. Různé
  • oznámení o ukončení nájmu
  • žádost o pronájem
 13. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.6.2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Informace o dětském hřišti

Vážení spoluobčané, milé děti.

Vy, kdo jste byli na Vánočním zpívání, nebo na loňském Dětském dnu jistě víte, že Smědčice patří v současnosti, co do věkového průměru, mezi „nejmladší“ obce v kraji. Z 250 přihlášených občanů je 48 dětí ve věku do 12 let (60 ve věku do 18).

Tato skutečnost nás přivedla k myšlence zvelebit a rozšířit jednu ze dvou odpočinkových lokalit obce. Požární nádrž a asfaltové hřiště plní funkci společenského prostoru, kde se můžeme v průběhu roku scházet a pořádat kulturní i sportovní akce. Přesto nám chybí prostor pro nejmenší.

Oslovili jsme proto několik firem, které se zabývají realizací dětských hřišť. Po pečlivém zvážení jsme vybrali firmu Tomovy parky, jejíž sortiment a nabídka nejlépe plní naše představy. Vybrané herní prvky, včetně půdorysu hřiště, budou k nahlédnutí při Dětském dnu a poté na OÚ. Uvědomujeme si, že obec, disponující rozpočtem 2 mil. Kč ročně, nemůže plně hradit náklady na hřiště (370 tis.), proto jsme v lednu požádali o dotaci z programu „Oranžové hřiště“, kterou vypisuje ČEZ (žádali jsme o 300 tis.). Bohužel nám přišlo vyjádření, že jsme nebyli úspěšní (ze 700 žádostí bylo vybráno 30).

V současnosti hledáme další možnosti získání prostředků na realizaci dětského hřiště (nejen z dotačních programů). Pokud by někdo z Vás mohl přispět zkušenostmi, či radou, kontaktujte mně osobně, telefonicky nebo e-mailem (607763745, sosna16@seznam.cz).

Předem děkuji za jakýkoli nápad, či inspiraci. S pozdravem Vláďa Sosna.