Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Přání s vůní Vánoční

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
čas neuvěřitelně běží a jsou tady opět Vánoce, pro většinu z nás nejkrásnější svátky v roce. Dny plné zvláštní atmosféry, které se snažíme trávit se svými blízkými.
Dovolte mi, popřát Vám i jménem zastupitelů naší obce, nejen pěkné a radostné Vánoce, ale i do nového roku pevné zdraví, lásku, štěstí a spokojenost.
Na závěr chci poděkovat všem Vám, kteří jste naší obci i sebemenším způsobem pomohli. Vážíme si každé pomoci.
Děkuji a ještě jednou přeji opravdu pěkné a pohodové Vánoce.
Jana Šrédlová

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 14.12. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 • Určení zapisovatele
 • Volba ověřovatelů
 • Schválení programu
 • Schválení rozpočtu na rok 2012
 • Rozpočtové úprava č.2
 • Smlouva o bezúplatném převodu pozemků KN č 605 a 607
 • Volba inventarizační komise
 • Žádost o povolení zahájení stavebních prací, na náklady vlastníků okolních pozemků-komunikace na poz. 510/1, 515/7,515/52,515/8
 • Odstoupení místostarosty
 • Volba nového místostarosty
 • Koupě pozemku p.č.532/4 a 533/14 z vlastnictví fyzických osob
 • Zrušení usnesení č.64/11
 • Upravené podmínky prodeje pozemku p.č.109,schválení kupní smlouvy
 • Různé
  • tříděný odpad
  • budoucnost „hospody“
 • Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 7.12. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Oznámení o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 Břasy 1

OZNÁMENÍ


o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

OBEC SMĚDČICE

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje svůj záměr koupit

pozemky:

Více >

Naháňka v polesí Kokotsko dne 26.11.2011

Dne 26.11.2011 se koná od 8.30 do 16 hod. v polesí Kokotsko naháňka na černou zvěř.
Omezte, prosíme, v této době z bezpečnostních důvodů volný pohyb v lese.
Děkujeme za pochopení.

MS Kohout

Přerušení dodávky elektřiny dne 24.11.2011

Dne 24.11.2011 bude v naší obci přerušena dodávka elektřiny z důvodu prořezu vedení NN a kácení stromů v blízkosti vedení NN. Od kapličky k Bušovicím bude přerušena dodávka elektřiny od 9. do 10. hodin, na návsi, směr hospoda a Sedlecko od 10. do 12. hodin.
Děkujeme s ZČE za pochopení. Jana Šrédlová

Kontejnér na bioodpad 19.11.2011

V sobotu 19.11.2011,od 8.30 do 12 hod. bude na návsi u kaštanů kontejnér na bioodpad, do kterého bude možno ukládat trávu,listí,zbytky rostlin apod. Nebude možno ukládat větve, zbytky stromů, dřevo či větší kusy kůry apod. Pokud máte zájem přivést větve, kontaktujte Obecní úřad či starostku do 17.11.2011. Při větším počtu zájemců bude
na větve přistaven zvláštní kontejnér. Bioodpad se musí před odevzdáním do kompostárny třídit, na místě bude dohlížet zaměstnanec OÚ.
Tato akce je uspořádána díky domluvě s p.Beránkem, který poskytne kontejnér a zajistí umístění bioodpadu v kompostárně na vlastní náklady.
Tímto panu Beránkovi mnohokrát děkuji. Jana Šrédlová

Změna programu zasedání zastupitelů obce

Z programu zasedání zastupitelů konaného dne 7.11.2011 bude vypuštěn bod č.8-Změny v územním plánu.Tento bod budou zastupitelé projednávat na některém z dalších zasedání.
Děkuji za pochopení. Jana Šrédlová