Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 9.5. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Bezúplatný převod pozemku č. 606 o výměře 31m2
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ
 6. Připojení odběrného místa – koupaliště
 7. Různé
 8. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 2.5. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Bioodpad od koupaliště

Dobrý den vážení spoluobčané,sousedi,

dovoluji si touto cestou poděkovat p.Pavlu Trnkovi ml.,který v rámci sponzorského daru obci zajistil naložení a odvoz bioodpadu od koupaliště.Práce to nebyla snadná,protože povrch se mírně  svažuje a hlavně je podmáčen.Další nepříznivou okolností bylo  i to,že se nedodržel systém skladování bioodpadu( větve a tráva  odděleně) .Přesto  se podařilo a hromada je v kompostárně v Chrástu.Takže Pavle ještě jednou díky a omluva pro pana řidiče,který to v kompostárně za ty větve schytal .

Bohužel od letošního roku je kompostárna pro okolní obce i jejich občany zpoplatněna.Za uložení již zmíněného bioodpadu zaplatíme Obecnímu úřadu  Chrást 4500,-Kč.Proto Vás prosím,pokuste se zužitkovat bioodpad ze svých zahrádek sami a ještě víc prosím,nedávejte ho ke koupališti,protože tam se už skladovat nebude.

Děkuji.Jana Šrédlová

Svoz nebezpečného odpadu

Dne 28.dubna 2011 bude od 15.40 do 15.55 uskutečněn svoz nebezpečného odpadu. Barvy,laky,pneumatiky,vysloužilé elektro spotřebiče,zářivky a další nebezpečný odpad můžete dopravit  jako v předešlých letech na náves pod kaštany.
Děkuji.Jana Šrédlová

Oznámení o záměru směnit pozemky

Obec Smědčice
Smědčice 32
338 24 p.Břasy 1
IČO 00573850

Smědčice dne 12.4.2011

Oznámení o záměru směnit pozemky

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39,odst.1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 11.4.2011

záměr směnit pozemkovou parcelu

č.p. 534/12, ostatní plocha o výměře 139 m2 v k.ú. Smědčice, v majetku obce Smědčice, zapsanou na LV 10001

za pozemkovou parcelu

č.p. 534/11, ostatní plocha o výměře 174 m2 v k.ú.Smědčice v majetku p. Jaroslava Trnky a p.Bohumily Trnkové zapsanou na LV 640.

Poučení

Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 13.4.2011

Svěšeno dne:

Oznámení o záměru prodat movitý majetek

Obec Smědčice
Smědčice 32
338 24 p.Břasy 1
IČO 00573850

Smědčice dne 12.4.2011

Oznámení o záměru prodat movitý majetek

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 zák.č.128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 11.4.2011 záměr prodat movitý majetek, a to

hasičskou stříkačku značky PPS 12,

rok výroby 1971

Nabídky mohou zájemci doručit do 15 dnů od zveřejnění záměru na adresu obecního úřadu.

Po tomto termínu bude z nabídek zájemce vybrán starostkou a místostarostou .

Bližší informace na tel.724 181 354, prohlídka nabízené stříkačky možná v úředních hodinách OÚ.

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 13.4.2011

Svěšeno dne:

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 11.4. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Volba zastupitele do DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice – Smědčice
 5. Vyhláška o volném pohybu psů na veřejném prostranství
 6. Smlouva o budoucí smlouvě O zřízení věcného břemene a souhlasu zřízením stavby
 7. Schválení přístavby č. p. 21
 8. Zpráva o výsledku auditu
 9. Návrh na zapsání věcného břemene na p. č. 348 na pozemkovém fondu
 10. Prodej hasičské stříkačky
 11. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 04.04. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva v termínu 6.4.2011 se ruší.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 6.4. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Volba zastupitele do DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice – Smědčice
 5. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.03. 2011

Svěšeno z úřední desky dne: